شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سعید ریزی دیزیچه
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324428
sreezi57@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Reezi
اعضای هیئت علمی گروه
رحیم برزگر
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
Barzegar56@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Barzegar
غلامرضا ربیعی
استادیار گروه علوم باغبانی
32324401-6, Ext:2572
https://www.sku.ac.ir/~ghRabiee
وحید روحی
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
v.rouhi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~roohi
سعید ریزی دیزیچه
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324428
sreezi57@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Reezi
کرامت الله سعیدی
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Saeidi
مسعود قاسمی قهساره
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~masghasemi
مهدی قاسمی نافچی
استادیار گروه علوم باغبانی
https://www.sku.ac.ir/~mehdighasemi
عبدالرحمان محمدخانی
دانشیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mohammadkhani
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است