یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
ابراهیم ظاهری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
-
zaheri_1388@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ezaheri
اعضای هیئت علمی گروه
احمد امین
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~amin
اسماعیل صادقی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
-
sadeghiesma@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~esadeghi
جهانگیر صفری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
‎038-32324411
safari-j@sku.ac.ir          safari_706@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~safari
ابراهیم ظاهری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
-
zaheri_1388@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ezaheri
مسعود فروزنده
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~forozandeh
پرستو کریمی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
32324401
karimi-p@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~pkarimi
علیرضا محمدی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
a.mohammadi344@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~almohammadi
علی محمدی آسیابادی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~amohammadi
سید جمال الدین مرتضوی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
baharahang@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~mortazavi
سیدکاظم موسوی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
mousavikazem@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~mousavi
سجاد نجفی بهزادی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
najafi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~najafei
مهران نجفی حاجیور
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
najafimehran@sku.ac.ir / mehran.n.h.b@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~najafimehran
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است