نام و نام خانوادگی:

مجید رفیعی
عنوان شغلی:
کارشناس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
03832321634

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱