چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦
نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
11 منصرف
سمیهآباد انتقال
طاهرهآباد فارغ التحصيل
مریمآبروی فارغ التحصيل
نرگسآبروی انتقال
حسینآبزیرگان فارغ التحصيل
شکوفهآبنوسی دانشجو
الههآبیار فارغ التحصيل
نرگسآبیار دانشجو
ساراآبیار فارغ التحصيل
لیلاآبین فارغ التحصيل
سعیدهآتش دلیگانی فارغ التحصيل
فاطمهآتشخوار فارغ التحصيل
زهراآتشکاری منصرف
سهیلاآتشگاهی فارغ التحصيل
ابولفضلآخوند زاده فارغ التحصيل
محمدرضاآخوندزردینی فارغ التحصيل
فاطمهآخوندمهدی انتقال
سروشآخوندی دانشجو
فاطمهآخوندی فارغ التحصيل
بعدیصفحه آخرکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است