یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
جهانگیر صفری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
038-32324411
safari_706@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~safari
معاون آموزشی
مجید ساریخانی
استادیار گروه باستان شناسی
03832324411
sarikhanimajid@yahoo.com; sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sarikhani
معاون پژوهشی
ابراهیم بنی طالبی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Banitalebi
آمار اعضای هیات علمی
اعضای هیئت علمی دانشکده
عباسعلی احمدی
استادیار گروه باستان شناسی
03832324401
a.ahmadi@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ABAhmadi
اکبر اعظمیان جزی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401-7
azamianakbar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~azamian
علیرضا امیدی
استادیار گروه علوم ورزشی
32324401
aromidi20@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Omidi
احمد امین
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~amin
مهدی امینی
استادیار گروه حقوق
03832324401-2523
mehdi.amini@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~amini
ابراهیم بنی طالبی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Banitalebi
علی اکبر جعفرپور بروجنی
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~jafarpour
سید مجتبی جلالی
استادیار گروه معارف اسلامی
03834424401-2613
s.m.jalali@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~jalali
بشیر جم
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Jam
مهرداد حاجی حسنی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
mehrdadhajhasani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~hajhasan
الهام حیدری
استادیار گروه حقوق
03832322599
e.heidary@yahoo.com & e.heidary@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~eheidary
محمود حیدریان
استادیار گروه باستان شناسی
03832324401
heydarianm@yahoo.com, heydarianm@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Heydarian
علیرضا خسروزاده
استادیار گروه باستان شناسی
03832324401
akhosrowzadeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khosrowzadeh
علیرضا خواجه گیر
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
a.khajegir@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khajegir
محمد ربیعی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~morabiee
محمد ربیعی
استادیار گروه علوم ورزشی
md.rabiei@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~md.rabiei
مصطفی رحیمی جونقانی
استادیار گروه علوم ورزشی
mostafa.rahimi20@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~mrahimi
مسعود رحیمی دومکانی
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~marahimi
علی روحانی
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
roohani-a@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Roohani
مجید روحی دهکردی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
03832324401
mjdroohi@yahoo.ie
https://www.sku.ac.ir/~mroohi
احسان روحی دهکردی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
dr.ehsanroohi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rroohi
مجید ساریخانی
استادیار گروه باستان شناسی
03832324411
sarikhanimajid@yahoo.com; sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sarikhani
سید عطااله سینائی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~sinaee
میترا شاطری
استادیار گروه باستان شناسی
03832324401
shateri.mitra@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mshateri
محمد شریعتی کمال آبادی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
03832324401
shariati9@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Shariati
علی شفیع زاده
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
shafizadeh_110@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shafizadeh
اسماعیل صادقی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
-
sadeghiesma@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~esadeghi
ستار صادقی ده چشمه
استادیار گروه مدیریت جهانگردی
https://www.sku.ac.ir/~sadeghi
جهانگیر صفری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
038-32324411
safari_706@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~safari
سمیه صفری کهنکی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
ssafari@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~SSafari
سعید صفی شلمزاری
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Sefi
مرتضی طاهری اردلی
استادیار گروه زبان‌های خارجی
taheri@sku.ac.ir, taheriling@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~taheri
ابراهیم ظاهری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
-
zaheri_1388@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ezaheri
مهدی عاشوری
استادیار گروه حقوق
03832324401
dr_mehdiashouri@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ashouri
حسن عالی پور
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Alipur
جواد عالی پور
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
alipour.edu@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~alipour
مهدی غفاری
استادیار گروه علوم ورزشی
ghafari.mehdi@gmail.com ghafari.mehdi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghafarei
ولی غیبی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Gheibi
محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی
استادیار گروه معارف اسلامی
https://www.sku.ac.ir/~fattahian
محمد فرامرزی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
md.faramarzi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~framarzi
مسعود فروزنده
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~forozandeh
علیرضا فهیم
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
alireza.nf20@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~fahim
بهنام قاسمی مبارکه
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~bghasemi
رشید قدیری
استادیار گروه حقوق
03832324401
ghadirirashid@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghaderi
ذبیح الله کاوه فارسانی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
-
KavehFarsani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kavehfarsani
منیژه کاوه قهفرخی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
kaveh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kaveh
پرستو کریمی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
32324401
karimi-p@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~pkarimi
علیرضا محمدی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
a.mohammadi344@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~almohammadi
علی محمدی آسیابادی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~amohammadi
جواد محمودی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mahmoudi
محمدرضا مرادی
استادیار گروه علوم ورزشی
32320361
moradi.mr@gmail.com mrmoradi@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momoradi
سیر الله مرادی نوده
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~smoradi
سید جمال الدین مرتضوی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
baharahang@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~mortazavi
سیدکاظم موسوی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
03832324401
mousavikazem@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~mousavi
سعید مولوی وردنجانی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~sMolavi
صادق میراحمدی
استادیار گروه معارف اسلامی
s.mirahmadi84@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~mirahmadi
اقبال علی میرزایی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~eMirzaei
عزیزاله میرزایی
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
Tel: +98332324401-7/
mirzaei-a@lit.sku.ac.ir---fazizullah@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~aMirzaei
حمید نادری قهفرخی
استادیار گروه معارف اسلامی
hamid.nadery1@chmail.ir
https://www.sku.ac.ir/~hnaderi
سجاد نجفی بهزادی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
najafi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~najafei
مهران نجفی حاجیور
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
najafimehran@sku.ac.ir / mehran.n.h.b@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~najafimehran
ولی الله نصیری
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
nasiri@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nasiri
مجتبی نوروزی چلیچه
استادیار گروه معارف اسلامی
m.norouzi88@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~norozi
محمود هاشمیان
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
hashemian-m@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemian
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است