نام و نام خانوادگی:

حبیب الله طاهری اردلی
عنوان شغلی:
کارشناس گروه مهندسي مكانيك- حرارت و سيالات
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:
htaheri_eng@yahoo.com
تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱