نام و نام خانوادگی:

مهدی عبداللهی
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاههای گروه مهندسی مواد و متالورژی
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱