نام و نام خانوادگی:

احمدرضا عوض زاده سامانی
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسي برق
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:
Samani_araz@yahoo.com
تلفن محل کار:
2159-2312

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱