نام و نام خانوادگی:

اردشیر کیانی دهکردی
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاههای گروه مهندسي مكانيك- طراحي جامدات
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
03832324401

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱