نام و نام خانوادگی:

مجید مرادی زاده
عنوان شغلی:
كارشناس آزمايشگاههای گروه مهندسی مواد و متالورژی
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:
mmz_sh88@yahoo.com
تلفن محل کار:
03832324401 2304

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱