نام و نام خانوادگی:

مهدی کریمیان
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:
karimian@sku.ac.ir
تلفن محل کار:
03832324401-6

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱