نام و نام خانوادگی:

زینب بلالی
عنوان شغلی:
کارمند
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:
zbalali2000@yahoo.com
تلفن محل کار:
32321622

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱