نام و نام خانوادگی:

کاظم خداوردی
عنوان شغلی:
کارشناسی آزمایشگاههای گروه مهندسي برق-الكترونيك و مخابرات
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱