جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


ریاست دانشکده
بهروز شیران
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324428
beshiran45@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shiran
معاون آموزشی
علی رئیسی
استادیار گروه مهندسی آب
2363
ali_raeisi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aliraeisi
معاون پژوهشی
احسان شهبازی
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
es.shahbazi@gmail.com eh_shahbazi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shahbazi
معاون مالی
صادق موسوی فرد
استادیار گروه علوم باغبانی
Mousavifard.S@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mousavifard

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است