چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی٣١٤٠٨
توسعه روستایی٠٠٣٠٣
زراعت ٢٣٣٠٨
علوم باغبانی٠٢٦٠٨
علوم دامی ٢٢٦٠١٠
علوم و مهندسی خاک ٥٣٢٠١٠
گیاهپزشکی ١٣٣٠٧
مهندسی آب٠٥٦٠١١
مهندسی مکانیک بیوسیستم١٥٣١١٠
دانشکده١٤٢٤٣٦١٧٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است