شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزی-آموزش محور
زراعت واصلاح نباتات
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
--
-
-
--
--
--
--
توسعه روستایی
توسعه روستایی
--
زراعت
امور زراعی
زراعت
فیزیولوژی گیاهان زراعی
تکنولوژی مرتع وآبخیزداری
آگروتکنولوژی
اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی
علف های هرز
علوم و تکنولوژی بذری
علوم و تکنولوژی بذر
علوم و تکنولوژی بذر- آموزش محور
کشاورزی اکولوژیک
کشاورزی اکولوژیک- آموزش محور
تولید و ژنتیک گیاهی
زراعت واصلاح نباتات
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
علوم باغبانی
فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی
باغبانی
تولید محصولات گلخانه ای
سبزی‌ها
علوم باغبانی- آموزش محور
گیاهان دارویی
سبزیکاری
گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
گیاهان زینتی
میوه کاری
--
--
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
علوم دامی
تغذیه دام
امور دامی
تکنولوژی تولیدات دامی
علوم دامی
اصلاح نژاد دام
تغذیه طیور
مهندسی کشاورزی (علوم دامی)-آموزش محور
مهندسی تولیدات دامی
مهندسی کشاورزی (دام)
مهندسی کشاورزی (طیور)
-
---
--
-
--
--
--
--
--
--
علوم و مهندسی خاک
مدیریت منابع خاک (حفاظت و مدیریت خاک)
مدیریت منابع خاک (خاک، محیط و منابع اراضی)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
فیزیک و حفاظت خاک
خاکشناسی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (شیمی و آلودگی خاک)
ارزیابی اراضی و پدومتری
مهندسی کشاورزی (خاکشناسی)
شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و حفاظت خاک)
مدیریت منابع خاک (منابع خاک و ارزیابی اراضی)
منابع خاک و ارزیابی اراضی
مهندسی کشاورزی خاکشناسی-آموزش محور
علوم و مهندسی خاک
--
--
--
-
-
-
--
--
-
--
--
-
--
--
--
--
--
--
--
گیاهپزشکی
تکنولوژی تولیدات گیاهی
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی)- آموزش محور
گیاه پزشکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی تولیدات گیاهی (گ ز)
مهندسی تولیدات گیاهی
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی آب
آب
آبیاری و زهکشی
منابع آب
آبیاری و زهکشی- آموزش محور
سازه های آبی
سازه های آبی- آموزش محور
مهندسی آب*
مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب- آموزش محور
علوم و مهندسی آب
مهندسی آبیاری (قدیمی)
مهندسی آبیاری و زهکشی
مهندسی سازه های آبی
--
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی مکانیک بیوسیستم
توسعه روستایی
طراحی ماشین های کشاورزی
فناوری پس از برداشت
مکانیک ماشینهای کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
طراحی و ساخت
مدیریت و تحلیل سامانه ها
مکانیک ماشینهای کشاورزی-آموزش محور
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مدیریت وتحلیل سامانه ها
ماشینهای کشاورزی
مهندسی کشاورزی (مکانیک ماشینهای کشاورزی)
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی ماشینهای کشاورزی
--
-
-
-
--
--
--
-
--
--
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است