پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

مدیر گروه
بهناز صفار
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
saffar_b@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~saffar
اعضای هیئت علمی گروه
هدا آیت
استادیار گروه ژنتیک
03834424401-2244
ayat-h@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ayat
علی محمد احدی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
Ahadi_al@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ahadi
راضیه پور احمد جکتاجی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401 - 2035 i
Razieh_Jaktaji@sci.sku.ac.ir, Razieh_Jaktaji@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~pourahmad
گرشاسب ریگی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
garshasbiotech@sku.ac.ir , garshasbbiotech@gmail.com
https://sku.ac.ir/~rigi
سمیه رئیسی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
s.reiisi@yahoo.com; s.reiisi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~reiisi
مصطفی شخصی نیائی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
Shakhsi-Niaei.M@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~shakhsi
بهناز صفار
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
saffar_b@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~saffar
مجتبی عمادی بایگی
دانشیار گروه ژنتیک
038-32324419
emadi-m@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~EmadiBaygi
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://sku.ac.ir/~mobini
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است