چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اخبار گروه
مدیر گروه
ابراهیم شریفی
استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
03832324401
ibrahim.sharifi@outlook.com
https://www.sku.ac.ir/~sharifi
اعضای هیئت علمی گروه
هاجر احمدی مقدم
دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
hajar.ahmadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hahmadi
مهدی دلشاد
استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
https://www.sku.ac.ir/~delshad
مهدی رئیسی
استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
03832324401
Raeissi@eng.sku.ac.ir, mehres@ma.iut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mraeisi
محمد رضا سائری
دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
03832324401
saeri_mohammad@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~saeri
بهروز شایق بروجنی
دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
03832324401
b.shayegh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shayegh
ابراهیم شریفی
استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
03832324401
ibrahim.sharifi@outlook.com
https://www.sku.ac.ir/~sharifi
حسن شریفی
دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
03832324401
sharifi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hsharifi
احمد کیوانی
دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
32322148-03832324435
ahmadkeyvani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~keyvani
محمدرضا نیلفروشان
دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
2103
m_r_nilforoushan@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nilforoushan
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است