شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
حسن شریفی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sharifi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hsharifi
اعضای هیئت علمی گروه
ساسان اطرج
دانشیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sasan.otroj@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~otroj
مهدی دلشاد
استادیار گروه مهندسی مواد
https://www.sku.ac.ir/~delshad
علی دوست محمدی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324438
Alidstm@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Doostmohammadi
مهدی رئیسی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
Raeissi@eng.sku.ac.ir, mehres@ma.iut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mRaeisi
محمد رضا سائری
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
saeri_mohammad@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~saeri
مجید سعیدی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
m.saidi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Saidi
بهروز شایق بروجنی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Shayegh
ابراهیم شریفی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
ibrahim.sharifi@outlook.com
https://www.sku.ac.ir/~Sharifi
حسن شریفی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sharifi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hsharifi
احمد کیوانی
استادیار گروه مهندسی مواد
32324401-2148
Keyvani@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Keyvani
محمدرضا نیلفروشان
دانشیار گروه مهندسی مواد
2103
m_r_nilforoushan@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nilforoushan
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است