چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


 

دارای امکانات و آزمایشگاه های زیر می باشد :

 

1-آزمایشگاه  های بخش بیماری های گیاهی
 

 • آزمایشگاه بیماری شناسی آموزش
   
 • ازمایشگاه بیماری شناسی تحقیقاتی
   
 • آزمایشگاه  بیماری شناسی ملکولی
   
 • آزمایشگاه نماتد شناسی
   

2-آزمایشگاه های بخش حشره شناسی
 

 • آزمایشگاه  حشره شناسی آموزشی
   
 •  آزمایشگاه تحقیقاتی (حشره شناسی- کنه شناسی) 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

 

 • مطالعه و شناسایی متابولیتهای ثانویه و مسیرهای بیوسنتز آنها در گیاهان دارویی
   
 • شناسایی عوامل بیماریزای هوازاد جدید اعم از عوامل بیماریزای مولد زنگ ها، سیاهک ها، سفیدک های سطحی، سفیدک های داخلی و لکه برگی ها
   
 • انجام تحقیقات در زمینه تنوع ژنتیکی جمعیتهای عوامل بیماریزای قارچی و پروکاریوتی با استفاده از مارکرهای     
   
 • مولکولی و فنوتیپی به منظور تولید ارقام مقاوم ویا سایر روشهای کنترل
   
 • انجام تحقیقات  در زمینه ژنهای دخیل در بیماریزایی و نحوه بیان آنها (gene expression) و استفاده از تکنیکهای مختلف جهت خاموش نمودن آنها،

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است