دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
گیاهپزشکی
تکنولوژی تولیدات گیاهی
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی)- آموزش محور
گیاه پزشکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی تولیدات گیاهی (گ ز)
مهندسی تولیدات گیاهی
--
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است