دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ریاضیات پیشرفته 1 114014137930 اصلی مشاهده سرفصل
مکانیک محیط پیوسته 1 114014138030 اصلی مشاهده سرفصل
روش اجزای محدود 1 114014138630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تئوری ورق ها و پوسته ها 214014138930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ترمو آلاستیسیته 214014139230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پایداری سیستمهای مکانیکی 214014140530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات غیر خطی 214014140730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مواد مرکب - کامپوزیتها 214014142230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک ضربه ای 1 214014142530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الاستیسیته 214014138330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ارتعاشات سیستمهای ممتد 214014138530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
محاسبات عددی پیشرفته 214014133230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
دینامیک پیشرفته 214014136430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کنترل خودکار پیشرفته 214014136820 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار 314014143320 اصلی مشاهده سرفصل
خزش - خستگی و شکست 314014139530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پلاستیسیته 314014139030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پایان نامه 314014900660 اصلی مشاهده سرفصل
پایان نامه 414014900000 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است