دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
دینامیک پیشرفته 114014136430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الاستیسیته 114014138330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
خزش - خستگی و شکست 114014139530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ریاضیات پیشرفته 2 114014136730 اصلی مشاهده سرفصل
ریاضیات پیشرفته (2) 114017130330 اصلی مشاهده سرفصل
پلاستیسیته 114014139030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
روشهای تغییرات در مکانیک 114017132330 اصلی مشاهده سرفصل
ترمو آلاستیسیته 214014139230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل غیر خطی 214024112330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث منتخب در جامدات 214017132230 اصلی مشاهده سرفصل
پایداری سیستمهای مکانیکی 214014140530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات غیر خطی 214014140730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مواد مرکب - کامپوزیتها 214014142230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک ضربه ای 1 214014142530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ارتعاشات سیستمهای ممتد 214014138530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تئوری ورق ها و پوسته ها 214014138930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار(1) 314017130810 اصلی مشاهده سرفصل
آزمون جامع 314017131800 اصلی مشاهده سرفصل
آمادگی آزمون جامع 314017800000 اصلی مشاهده سرفصل
آمادگی رساله 314017800100 اصلی مشاهده سرفصل
رساله 314017900000 اصلی مشاهده سرفصل
پایان نامه 3140179020200 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است