چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سیداحمد تجلی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
03832324401
s.a.tajalli@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tajalli
اعضای هیئت علمی گروه
هادی آروین
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-جامدات
03832324401
hadi.arvin@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~arvin
محسن بت شکنان دهکردی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~botshekanan
سیداحمد تجلی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
03832324401
s.a.tajalli@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tajalli
احسان زمانی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
03832324401
zamani.ehsan@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ezamani
یعقوب طادی بنی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-جامدات
32324401-2167
tadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tadi
یاسر کیانی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
32324401-2140
y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ykiani
حسین گلستانیان
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-جامدات
2324438
golestanian@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~golestanian
سید حسن نوربخش
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
038-32324430
Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nourbkhsh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است