پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی٢٣٢٠٧
پاتوبیولوژی٢٣٤٠٩
علوم پایه١٤٣٠٨
علوم درمانگاهی٤٩٣٠١٦
دانشکده٩١٩١٢٠٤١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است