پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠


ریاست دانشکده
سعید حبیبیان دهکردی
دانشیار گروه علوم پایه
03832324427
https://sku.ac.ir/~habibian
معاون آموزشی
عبدالناصر محبی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
mohebi-ab@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mohebbi
معاون پژوهشی
ایرج کریمی
دانشیار گروه پاتوبیولوژی
03832324427
https://sku.ac.ir/~ikarimi

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است