پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگیاستادیار03832324401
محمد رضااصلانیاستاد تمام03832324401
فرید براتیدانشیار03832324401
مجتبی بنیادیاندانشیار03832324427
شهاب بهادراناستادیار03832324401
امینبیغم صادقاستاد تمام03832324427
علی پرچمیاستادیار03832324401
یاسرپیرعلیاستاد تمام03832324401
موسی جاودانیدانشیار03832324401
افشین جعفری دهکردیدانشیار03832324401
سعیدحبیبیان دهکردیدانشیار03832324401
حسینحسن پوراستاد تمام03832324401
فرزانه حسینیاستادیار03832324401
مرتضیحسینی نژاددانشیار03832324401
نجمهداودیاناستادیار03832321626
عبدالکریم زمانی مقدمدانشیار03832324401
سید سیاوش ساعی دهکردیدانشیار03832324401
محمدشادخواستدانشیار32324427
سیاوش شریفیاستادیار03832324401
شفیقشفیعیاستادیار03832324427
12کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است