پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦


مریم عباس والی

استادیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   افزايش عمر ماندگاري مواد غذايي با استفاده از مواد ضد ميكروبي طبيعي
   افزايش عمر ماندگاري مواد غذايي با استفاده از آنتي اكسيدانهاي طبيعي
   استفاده از پوششهاي خوراكي فعال جهت افزايش عمر ماندگاري گوشت مرغ
   استفاده از پوششهاي خوراكي فعال جهت افزايش عمر ماندگاري گوشت ماهي
   مواد ضد ميكروب طبيعي
   جايگزين نمودن آنتي اكسيدانهاي طبيعي با سنتزي در روغنهاي خوراكي جهت افزايش مدت زمان نگهداري آنها
   جلوگيري از ايجاد لكه سياه در ميگو با استفاده از عصاره طبيعي برگ زيتونسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. , Effect of olive leaf extracts on Salmonella typhimurium ,
2. , The effects of aqueous and alcoholic saffron (Crocus sativus) tepal extracts on quality and shelf-life of pacific white shrimp (Litopeneous vannamei) during iced storage ,
3. , Effect of electrical stimulation and ageing on postmortem changes and meat quality in sheep ,
4. , Effects of Medium-Voltage Electrical Stimulation on Postmortem Changes in Fat-Tailed Sheep ,
5. , First Detection of Sarcocystis hirsuta from Cattle in Iran ,
6. , Effect of leaf extract of olive (Olea europaea) cultivars on Staphylococcus aureus ,
7. , Antibacterial Impact of Methanol Extract (Eryngium Caeruleum) on Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus in a Food Model at ۴ °C ,
Research Journal
٨. , بررسي مطالعات انجام شده در زمينه آلودگي مواد غذايي با منشا دامي به باكتريهاي بيماريزا در ايران بخش اول: شير و فراورده هاي آن ,
٩. , بررسي مطالعات انجام شده در زمينه آلودگي مواد غذايي با منشا دامي به باكتريهاي بيماريزا در ايران بخش دوم: گوشت و فراورده هاي گوشتي ,
١٠. , بررسي مطالعات انجام شده در زمينه آلودگي مواد غذايي با منشا دامي به باكتريهاي بيماريزا در ايران بخش سوم: غذاهاي دريايي ,
١١. , مطالعه اثر ضد باكتريايي عصاره اتانولي سماق (Rhus criaria L) بر باكتري اشريشيا كولاي در شرايط آزمايشگاهي ,
١٢. , بررسي مطالعات انجام شده در زمينه آلودگي مواد غذايي با منشاء دامي به باكتري هاي بيماريزا در ايران، بخش چهارم: مرغ و تخم مرغ ,
١٣. , اثر بسته‌بندي بر برخي ويژگيهاي ميكروبي، شيميايي و فيزيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss) نگهداري شده در يخچال ,
١٤. , مقايسه اثر ضد باكتريايي عصاره برگ چهار رقم زيتون (Olea europaea) بر باسيلوس سرئوس ,
١٥. , بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي استوني، اتانولي و متانولي برگ چهار رقم زيتون ايراني بر اشريشياكلاي ,
١٦. , استاندارد كردن روش اليزاي نقطه‌اي براي تشخيص بروسلوز گوسفند و مقايسه آن با روش‌هاي سرولوژيک ,
١٧. , بررسي آلودگي ميکروبي سالادهاي الويه عرضه شده در بازار اصفهان ,
١٨. , بررسي ويژگي هاي شيميايي و ميزان سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در دوغ هاي صنعتي مصرفي شيراز ,
19. , Inhibitory Effect of Echinophora platyloba Essential Oil on Aspergillus flavus in Culture Media and Cheese ,کتب و جزوات
١. ، ارزيابي و مديريت سلامت و كيفيت غذاهاي دريايي،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. الناز محمدي اثر ضد باکترياي عصاره الكلي سماق روي برخي باکتريهاي بيماري زاي غذازاد در عصاره گوشت 1391
٢. ستار بهمني نيا بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره برگ زيتون ( (Olea europaeaدر پايداري اكسيداتيو روغن گياهي 1393
٣. محبوبه نادري بلداجي بررسي اثر آنتي‌اكسيداني عصاره هيدروالكلي برگ زيتون (OleaeuropaeaL.) در پايداري اكسيداتيو روغن سويا 1394
٤. بنفشه مستغاثي ارزيابي افزودن عصاره استوني برگ زيتون L.) olea europaea) براكسيداسيون روغن سويا 1394
٥. فاطمه شهرياري گشينگاني بررسي اثر مهاري نانو ذره اكسيد روي (Zno) درتشکيل بيوفيلم برخي باکتري‌هاي بيماريزاي غذازاد 1395
٦. محمود اسماعيلي كوتمهر مقايسه اثر ضد باكتريايي عصاره برگ چهار رقم زيتون 1393
٧. افشين رعنايي بررسي ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ضد ميكروبـــي عصاره هاي آبي و الكلي گلبرگ زعفران بر تغييرات كيفي و مدت زمان ماندگاري ميگوي سفيد اقيانوسي نگهداري شده در پودر يخ 1393
٨. حامد طالب نجف ابادي اندازه گيري سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در دوغ هاي صنعتي و سنتي موجود در بازار شيراز 1394
٩. سجاد روستا اندازه گيري ناتامايسين در دوغ هاي صنعتي و سنتي موجود در بازار شيراز 1395
١٠. پروين محسني سي سخت مطالعه اثرات ضد باکتريايي عصاره گياه زنيان Carum copticum)) و گياه چاي کوهي (Stachys lavandulifolia) بر باکتري هاي لاکتوکوکوس گارويه و استرپتوکوکوس اينيايي 1395
١١. ندا وهابي اناركي تاثير پاستوريزاسيون پس از بسته بندي (post-packaging pasteurization) و پلي¬لايزين در افزايش مدت زمان ماندگاري سينه بوقلمون آماده براي مصرف 1395


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است