پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠


مریم عباس والی

استادیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

abbasvali@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی با استفاده از مواد ضد میکروبی طبیعی
   افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی با استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی
   استفاده از پوششهای خوراکی فعال جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت مرغ
   استفاده از پوششهای خوراکی فعال جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت ماهی
   مواد ضد میکروب طبیعی
   جایگزین نمودن آنتی اکسیدانهای طبیعی با سنتزی در روغنهای خوراکی جهت افزایش مدت زمان نگهداری آنها
   جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگو با استفاده از عصاره طبیعی برگ زیتونسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. وحيد محمدي مهدي قاسمي ورنامخواستي رحيم ابراهيمي مريم عباس والي , Ultrasonic techniques for the milk production industry ,
2. , Effect of olive leaf extracts on Salmonella typhimurium ,
3. , The effects of aqueous and alcoholic saffron (Crocus sativus) tepal extracts on quality and shelf-life of pacific white shrimp (Litopeneous vannamei) during iced storage ,
4. , Effect of electrical stimulation and ageing on postmortem changes and meat quality in sheep ,
5. , Effects of Medium-Voltage Electrical Stimulation on Postmortem Changes in Fat-Tailed Sheep ,
6. , First Detection of Sarcocystis hirsuta from Cattle in Iran ,
7. , Effect of leaf extract of olive (Olea europaea) cultivars on Staphylococcus aureus ,
8. , Antibacterial Impact of Methanol Extract (Eryngium Caeruleum) on Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus in a Food Model at ۴ °C ,
Research Journal
٩. وحيد محمدي رحيم ابراهيمي مهدي قاسمي ورنامخواستي مريم عباس والي , مدل‌سازي تشخيص فراصوتي آلودگي پاکت‌هاي شير UHT به باکتري Escherichia coli با شبکه عصبي مصنوعي ,
١٠. وحيد محمدي رحيم ابراهيمي مهدي قاسمي ورنامخواستي مريم عباس والي علي لحيمگرزاده, تشخيص آلودگي ميكروبي پاكت هاي شير UHT با استفاده از سيستم فراصوت ,
١١. حمدالله مشتاقي فاطمه اميني جويي مريم عباس والي, اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سويا در دماي ۱۵ درجه سانتي گراد ,
١٢. مريم عباس والي عزيزالله ابراهيمي فاطمه شهرياري گشينگاني, بررسي اثر مهاري نانو ذره اكسيد روي درتشکيل بيوفيلم برخي باکتري‌هاي بيماريزاي غذازاد ,
١٣. مجتبي بنياديان مجتبي رجبيان مريم عباس والي , بررسي خصوصيات ضد باکتريايي اسانس هاي گياه کاکوتي کوهي ,
١٤. حمدالله مشتاقي ليلا جمشيدي مريم عباس والي, اثر افزودن پودر آبپنير بر فعاليت آغازگرها، ويژگيهاي فيزيکي- شيميايي و حسي ماست توليدي ,
15. حمدالله مشتاقي / سميرا قرباني / مريم عباس والي / سيد شهرام شكرفروش/ حميدرضا قيصري/ فاطمه صداقتي, In vitro toxicological assessment of MgO and Silica Nanoparticle ,
١٦. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتریهای بیماریزا در ایران بخش اول: شیر و فراورده های آن ,
١٧. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتریهای بیماریزا در ایران بخش دوم: گوشت و فراورده های گوشتی ,
١٨. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتریهای بیماریزا در ایران بخش سوم: غذاهای دریایی ,
١٩. , مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سماق (Rhus criaria L) بر باکتری اشریشیا کولای در شرایط آزمایشگاهی ,
٢٠. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری های بیماریزا در ایران، بخش چهارم: مرغ و تخم مرغ ,
٢١. , اثر بسته‌بندی بر برخی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و فیزیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در یخچال ,
٢٢. , مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون (Olea europaea) بر باسیلوس سرئوس ,
٢٣. , بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های استونی، اتانولی و متانولی برگ چهار رقم زیتون ایرانی بر اشریشیاکلای ,
٢٤. , استاندارد کردن روش الیزای نقطه‌ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک ,
٢٥. , بررسی آلودگی میکروبی سالادهای الویه عرضه شده در بازار اصفهان ,
٢٦. , بررسی ویژگی های شیمیایی و میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در دوغ های صنعتی مصرفی شیراز ,
27. , Inhibitory Effect of Echinophora platyloba Essential Oil on Aspergillus flavus in Culture Media and Cheese ,
International Conference
28. مريم عباس والي, Potential of lactic acid bacteria in aflatoxin risk mitigation ,
29. مريم عباس والي عزيزالله ابراهيمي فاطمه شهرياري گشينگاني, ANTIMICROBIAL AND ANTI-BIOFILM FORMATION ACTIVITIES OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS ,
30. مريم عباس والي عزيزالله ابراهيمي فاطمه شهرياري گشينگاني, ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND INHIBITORY EFFECT OF ZINC OXIDE NANOPARTICLE ON ESCHERICHIA COLI BIOFILM FORMATION ,
31. فاطمه اميني جوني حمدالله مشتاقي مريم عباس والي, اثرآنتي باکتريال عصاره متانولي چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس دريک مدل غذايي در دماي ۴ درجه سانتيگراد ,
32. مريم عباس والي فهيمه محمودي حمدالله مشتاقي, Effect of active edible coating on microbial properties of rainbow trout (Onchorynchus mykyss) during chilled storage ,
33. مريم عباس والي صديقه رحيمي حمدالله مشتاقي, Effect of polylysine and carrageenan coating on microbial properties of rainbow trout (Onchorynchus mykyss) during chilled storage at ۴?C ,
34. مريم عباس والي ندا وهابي انارکي مجتبي بنياديان, Effect of E-poly-lysine to extend shelf life of ready-to-eat turkey breast ,
35. مريم عباس والي, Standardization and evaluation of Dot-Eliza for diagnosis of brucellosis in sheep ,
36. مريم عباس والي سيد شهرام شکرفروش محمود امين لاري, Combination Effects of Low Voltage Electrical Stimulation and Postmortem Temperature Conditioning on Meat Quality of the Iranian Fat Tailed Sheep ,
37. مريم عباس والي سيد شهرام شکرفروش محمود امين لاري, Effects of Electrical Stimulation on Total Calpain Activity and Quality Characteristics of Iranian Fat-Tailed Sheep Carcasses ,
38. مريم عباس والي سيد شهرام شکرفروش محمود امين لاري, Effects of Different Early Postmortem Rigor Temperature on Postmortem Changes and Meat Quality of Iranian Fat-tailed Sheep Carcasses ,
39. مريم عباس والي , Effects of Modified Atmosphere Packaging on the Shelf Life of Gutted Rainbow Trout (Oncorynchus mykiss) Stored at ۳ ,
40. مريم عباس والي محمود اسماعيلي کوتمهر حمدالله مشتاقي, Comparison of antimicrobial activity of four varieties of olive (Olea europaea L.) leaf extract against Staphylococcus aureus ,
41. مريم عباس والي محمود اسماعيلي کوتمهر حمدالله مشتاقي, In vitro antimicrobial properties of four varieties of olive (Olea europaea L.) leaf extract against Salmonella typhymurium ,
42. مريم عباس والي افشين رعنايي حمدالله مشتاقي, Antimicrobial properties of aqueous and hydroalcoholic saffron (Crocus sativus L.) petal extracts ,
43. امين نعمت الهي مريم عباس والي پروين محسني سي سخت فاطمه رهبري فريبا نازپور, Study of antibiotic resistant of Aeromonashydrophila causative agent of Haemorrhagic septicemia in freshwater Angelfish ,
National Conference
٤٤. مريم عباس والي افشين رعنايي, نقش صنايع غذايي و تاثير آن بر اصلاح الگوي مصرف و مديريت تغذيه جامعه ,
٤٥. مريم عباس والي افشين رعنايي, كاربرد تكنولوژي ميدانهاي الكتريكي پالسي (Pulsed Electric Fields) در فراوري مواد غذايي ,
٤٦. مريم عباس والي مريم ميرزايي لعيا محمدتقي پور, بررسي كاربرد Bioremediation (بهينه سازي زيستي) در مديريت پسماندهاي مواد غذايي ,
٤٧. سيد شهرام شکرفروش نور دهر رکني سيد محمد مهدي کيايي گيتي کريم سيد مهدي رضوي روحاني مريم عباس والي, مروري بر آلودگي گوشت دام و طيور به باكتريهاي بيماريزا در ايران ,
٤٨. مريم عباس والي سميه يعقوبي الهه عسگري آزاده شفائي, بكارگيري فرآيند ماوراي صوت در صنايع غذايي ,
٤٩. مريم عباس والي ستار بهمني نيا, مقايسه اثر آنتي‌اكسيداني عصاره اتانولي برگ زيتون چهار رقم شيراز، دزفول، زرد و روغني ,
٥٠. مريم عباس والي افشين رعنايي, بررسي ويژگيهاي آنتي‌اكسيداني عصاره‌هاي آبي و الكلي گلبرگ زعفران ,
٥١. مريم عباس والي, پرورش مگس‌هاي عامل مياز و به كارگيري آن‌ها در درمان زخم‌هاي مقاوم به درمان ,
٥٢. سامان معيني مريم عباس والي الهه معيني سميرا قرباني, بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از تجمع هيدروكربن هاي نفتي و امنيت غذايي ,
٥٣. سميرا قرباني مريم عباس والي الهه معيني الهام سرمست قهفرخي, فلزات سنگين آلاينده‌هاي زيست محيطي و امنيت غذايي ,
٥٤. مريم عباس والي فاطمه عندليب, كاربرد فنآوري نانو در بسته بندي مواد غذايي ,
٥٥. مريم عباس والي فاطمه عندليب, غذاهاي ارگانيك ,
٥٦. مريم عباس والي, توسعه صنعت فرآوري شير از ضروريات استان ,
٥٧. مريم عباس والي, بسته‌بندي فعال و هوشمند مواد غذايي ,
٥٨. مريم عباس والي, كاربرد بيونانوكامپوزيت‌ها در بسته‌بندي مواد غذايي ,
٥٩. مريم عباس والي, نانو حسگر‌هاي زيستي در صنايع غذايي ,
٦٠. مريم عباس والي, اثرات باقيمانده آفت‌كش‌هاي كشاورزي بر سلامت مصرف كننده و لزوم جايگزيني آفت‌كش‌هاي بيولوژيك با آن‌ها ,
٦١. مريم عباس والي, روشهاي مهار آنزيم پلي فنول اکسيداز و پيشگيري از عارضه لکه سياه در ميگو ,
٦٢. مريم عباس والي, کاربردهاي سيستم بويايي الکترونيکي در کنترل کيفيت مواد غذايي ,
63. مريم عباس والي, Tea extracts as antioxidants for food preservation ,
64. مريم عباس والي, Antimicrobial activity of endophytes from medicinal plants ,
٦٥. مريم عباس والي, استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي در افزايش مدت زمان ماندگاري روغن هاي گياهي ,
٦٦. مريم عباس والي, باسيلوس کواگولانس به عنوان يک پروبيوتيک ارزشمند ,
٦٧. مريم عباس والي, استفاده از پلي لايزين به عنوان يک ترکيب ضد ميکروب طبيعي ,
٦٨. الهه معيني مريم عباس والي سميرا قرباني الهام سرمست قهفرخي, كاربرد تركيبات طبيعي در جهت كاهش نگهدارنده هاي سنتزي و توليد غذاي سالم ,
٦٩. الهه معيني مريم عباس والي سميرا قرباني الهام سرمست قهفرخي, شناسايي راههاي ورود باكتريوفاژها به كارخانه هاي لبنياتي و روشهاي تشخيصي آنها ,
٧٠. سميرا قرباني مريم عباس والي الهه معيني الهام سرمست قهفرخي, كنترل باكتريوفاژها در فرآورده هاي لبني تخميري ,
٧١. الهام سرمست قهفرخي مريم عباس والي الهه معيني سميرا قرباني, تاثير روشهاي فرآوري بر آلرژن هاي غذايي ,
٧٢. مريم عباس والي, استفاده از ذرات نانو در جلوگيري از تشكيل بيوفيلم باكتري هاي بيماريزاي غذازاد ,
٧٣. مريم عباس والي صديقه رحيمي حمدالله مشتاقي, تاثير پلي‌لايزين و پوشش کاراگينان بر ويژگي¬هاي شيميايي ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان نگهداري شده در ۴ درجه سانتي¬گراد ,
٧٤. مريم عباس والي فهيمه محمودي حمدالله مشتاقي, تاثير پوشش خوراکي فعال کاراگينان غني شده با عصاره برگ زيتون بر ويژگي¬هاي شيميايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در ۴ درجه سانتي گراد ,
75. مريم عباس والي بنفشه مستغاثي, Evaluation of acetone extract of olive (Olea europaea L.) leaf on soybean oil oxidation ,
76. مريم عباس والي محبوبه نادري بلداجي, Investigation of the antioxidative effect of hidroalcoholic extract of olive (Olea europaea L.) leaves on oxidative stability of soybean oil ,کتب و جزوات
١. ، ارزیابی و مدیریت سلامت و کیفیت غذاهای دریایی،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. نجمه هادی زاده اثر پوشش اپسیلون پلی لایزین و نانو ذره کیتوزان بر تغییرات کیفی گوشت سینه مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢. سارینا سلیمیان ریزی افزایش مدت زمان ماندگاری گوشت سینه مرغ با استفاده از کیتوزان و اپسیلون پلی لایزین در طی نگهداری در سرما جمعه ١ فروردين ١
٣. مژگان سادات عظیمی مقایسه اثرات پوشش های کیتوزان و نانو کیتوزان بر کیفیت فیله های سینه مرغ نگهداری شده در یخچال جمعه ١ فروردين ١
٤. نجمه هادی زاده هفشجانی اثر پوشش اپسیلون پلی لایزین و نانو ذره کیتوزان بر تغییرات کیفی گوشت سینه مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد جمعه ١ فروردين ١
٥. سارا اشرفیان تاثیر نانو کیتوزان در افزایش مدت زمان ماندگاری گوشت سینه مرغ جوجه کبابی آماده پخت نگهداری شده در دمای یخچال جمعه ١ فروردين ١
٦. اسماء زادسر تاثیر کیتوزان در افزایش مدت زمان ماندگاری گوشت سینه جوجه کبابی آماده پخت نگهداری شده در دمای یخچال جمعه ١ فروردين ١
٧. پرنیان درخشان تاثیر پلی لایزین در افزایش مدت زمان ماندگاری جوجه کباب آماده پخت نگهداری شده در دمای یخچال جمعه ١ فروردين ١
٨. سجاد روستا اندازه گیری ناتامایسین در دوغ های صنعتی و سنتی موجود در بازار شیراز سه شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٥
٩. پروین محسنی سی سخت مطالعه اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه زنیان و گیاه چای کوهی بر باکتریهای لاکتوکوکوس گارویه و استرپتوکوکوس اینیایی سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥
١٠. ندا وهابی انارکی تاثیر پاستوریزاسیون بعد از بسته بندی و پلی لایزین در افزایش مدت زمان ماندگاری سینه بوقلمون آماده برای مصرف چهارشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٥
١١. فهیمه محمودی تاثیر پوشش خوراکی فعال در افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در 4 درجه سانتی گراد دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٦
١٢. صدیقه رحیمی تاثیر پلی لایزین و پوشش کاراگینان بر افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در 4 درجه سانتی گراد سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
١٣. محمد رضا پوریان بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در شیر خام و پاستوریزه موجود در بازار شهرکرد یکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧
١٤. حدیثه بهارلو بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در دوغ‌های سنتی و صنعتی موجود در بازار شهرکرد یکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧
١٥. الناز محمدی اثر ضد باکتریای عصاره الکلی سماق روی برخی باکتریهای بیماری زای غذازاد در عصاره گوشت دوشنبه ١ آبان ١٣٩١
١٦. ستار بهمنی نیا بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون ( (Olea europaeaدر پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٣
١٧. محبوبه نادری بلداجی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (OleaeuropaeaL.) در پایداری اکسیداتیو روغن سویا جمعه ١ آبان ١٣٩٤
١٨. بنفشه مستغاثی ارزیابی افزودن عصاره استونی برگ زیتون L.) olea europaea) براکسیداسیون روغن سویا جمعه ١ آبان ١٣٩٤
١٩. فاطمه شهریاری گشینگانی بررسی اثر مهاری نانو ذره اکسید روی (Zno) درتشکیل بیوفیلم برخی باکتری‌های بیماریزای غذازاد شنبه ١ آبان ١٣٩٥
٢٠. محمود اسماعیلی کوتمهر مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٣
٢١. افشین رعنایی بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبـــی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر تغییرات کیفی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید اقیانوسی نگهداری شده در پودر یخ پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٣
٢٢. حامد طالب نجف ابادی اندازه گیری سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در دوغ های صنعتی و سنتی موجود در بازار شیراز جمعه ١ آبان ١٣٩٤
٢٣. سجاد روستا اندازه گیری ناتامایسین در دوغ های صنعتی و سنتی موجود در بازار شیراز شنبه ١ آبان ١٣٩٥
٢٤. پروین محسنی سی سخت مطالعه اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه زنیان Carum copticum)) و گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifolia) بر باکتری های لاکتوکوکوس گارویه و استرپتوکوکوس اینیایی شنبه ١ آبان ١٣٩٥
٢٥. ندا وهابی انارکی تاثیر پاستوریزاسیون پس از بسته بندی (post-packaging pasteurization) و پلی لایزین در افزایش مدت زمان ماندگاری سینه بوقلمون آماده برای مصرف شنبه ١ آبان ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است