یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧


مهدی عاشوری

استادیار

حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

dr_mehdiashouri@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تعارض قوانین
   حقوق شرکت های تجاری
   ورشکستگی
   حقوق مدنی و خصوصاً مسؤولیت مدنیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق(ع)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق(ع)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. تبیین تحولات مسؤولیت مدنی دولت با نگاهی به لایحه مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی مصوب سال 1383
٢. تحلیل رابطه حقوق مسؤولیت مدنی و حقوق مصرف کننده در حمایت از زیاندیده
٣. تحلیل ماهیت تبدیل تعهد و تمیزآن از از نهادهای حقوق مشابه در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه
٤. بررسی ماهیت و آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است