یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١


مرتضی حسینی نژاد

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

hosseininejad@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های تک یاخته ای عفونت زا در دام ها
   بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از تک یاخته های ایجاد کننده سقط جنین در دام و انسان، از جمله Neospora caninum و Toxoplasma gondii
   طراحی، استانداردسازی و ارزیابی کارایی روش های تشخیص بیماری های تک یاخته ای با روش های مختلف الایزا (ELISA)، ایمنو بلاتینگ (Immunoblotting)، فلورسنت آنتی بادی تست (Fluorescent Antibody Test )،
   کشت و تکثیر تک یاخته های مذکور در محیط کشت سلول و PCRسوابق تحصیلی
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Hosseininejad M, Seroprevalence of Canine Visceral Leishmaniasis in Asymptomatic dogs in Iran , Iranian Journal of Veterinary Research
2. Hosseininejad M., Detection of Non-spermatozoal Cells of Neospora caninum in Fresh Semen of Naturally Infected Bulls , Acta Scientiae Veterinariae
3. Soroori S, Hosseini F, Zamani-Moghaddam A, Hosseininejad M, Karimi I, Assessment of avian osteoporosis by a quantitative radiographic method , Iranian Journal of Veterinary Research
4. Hosseininejad M, A survey of ectoparasite infestation in dogs in Tehran, Iran , Revista brasileira de parasitologia veterinaria
5. Hosseininejad M, Mohebali M, Hosseini F, Karimi-Dehkordi S, Sharifzad S, Akhoundi B, Seroprevalence of canine visceral leishmaniasis in asymptomatic dogs in Iran , Iranian Journal of Veterinary Research
6. Hosseininejad M, Evaluation of an Immunoblotting Test Based on Whole Tachyzoite Lysate for Diagnosis of Humoral Response of Domestic Cats Infected with Toxoplasma gondii, Rh Strain , Iranian Journal of Veterinary Research
7. M. Hosseininejad, F. Hosseini, M. Mosharraf, S. Shahbaz, M. Mahzounieh, G. Schares, Development of an indirect ELISA test using an affinity purified surface antigen (P38) for sero-diagnosis of canine Neospora caninum infection , Veterinary Parasitology, Volume 171, Issues 3–4, 4 August 2010, Pages 337-342
8. M. Hosseininejad, H.R. Azizi, F. Hosseini, G. Schares, Development of an indirect ELISA test using a purified tachyzoite surface antigen SAG1 for sero-diagnosis of canine Toxoplasma gondii infection , Veterinary Parasitology, Volume 164, Issues 2–4, 14 October 2009, Pages 315-319
9. Schares G, Herrmann DC, Beckert A, Schares S, Hosseininejad M, Pantchev N, Globokar Vrhovec M, Conraths FJ, Characterization of a repetitive DNA fragment in Hammondia hammondi and its utility for the specific differentiation of H. hammondi from Toxoplasma gondii by PCR ,
10. Maksimov P, Zerweck J, Dubey JP, Pantchev N, Frey CF, Maksimov A, Reimer U, Schutkowski M, Hosseininejad M, Ziller M, Conraths FJ, Schares G., Serotyping of Toxoplasma gondii in Cats (Felis domesticus) Reveals Predominance of Type II Infections in Germany ,
Research Journal
١١. حسيني ف، مهرائي حمزه کلائي م، حسيني نژاد م , يافته هاي راديوگرافي متالوزيس در استخوان تيبيا در يک دليجه ي معمولي (Falco tinnunculus) , مجله علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران
١٢. پيرعلي ي، حسيني نژاد م، شفاعتي فرد م، عزيزي علويجه ح , بررسي شيوع سرمي عفونت ناشي از تک ياخته توکسوپلاسما گوندئ يدر گوسفندان مناطقي از استان اصفهان , نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي
١٣. حسيني ف، کريمي ا، حسيني نژاد م، حبيبيان دهکردي س , ارزيابي تاثير تزريق داخل عضلاني هورمون رشد بر تغييرات هيستو مورفومتري صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ ,
١٤. حسيني نژاد م، حسيني ف، بيغم صادق ا، باباخاني دهکردي ن , ارزيابي تاثير ترکيبات دکس مدتوميدين - کتامين و زايلازين - کتامين بر ميزان اکسيژن اشباع خون در سگ , نشريه عوم درمانگاهي دامپزشکي ايران
١٥. حسيني نژاد م، شفاعتي فر م، پيرعلي ي، عزيزي ح , بررسي شيوع سرمي عفونت ناشي از تک ياخته توکسوپلاسما گونديي در گوسفندان مناطقي از استان اصفهان. , تحقيقات دامپزشکي و فراورده هاي بيولوژيک
١٦. حسيني نژاد م، حسيني ف، ايوبي س , بررسي شيوع سرمي عفونت ناشي از نيوسپورا کنينوم و توکسوپلاسما گوندئي در سگ ها در شهرستان اهواز , تحقيقات دامپزشکي و فراورده هاي بيولوژيک
National Conference
١٧. Hosseininejad M, Serological Evaluation of Experimental Toxoplasma gondii Infection in Cats by Using Immunoblotting Based on an Affinity Purified Surface Antigen , Archives of Raziکتب و جزوات
١. مرتضي حسيني نژاد، فرزانه حسيني، شهرام جمشيدي، بيماري هاي قلب و عروق در دام هاي كوچك، انتشارات دانشگاه شهركرد
٢. مرتضي حسيني نژاد، فرزانه حسيني، سيد جاويد آل داود، مايع درماني در دام هاي كوچك، انتشارات دانشگاه شهركردافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. اکبر حیدری بررسی تغییرات فشار خون و برخی پارامتر های اکو کار دیوگرافیک در سگ های تحت مراقبت با برخی ترکیبات مقید کننده شیمیایی چهارشنبه ١ مهر ١٣٩٤
٢. زهرا مرادی وستگانی بررسی اثرات قلبی عروقی داروی بروموکریپتین در سیکل جنسی سگ شنبه ١ مهر ١٣٩٦
٣. زینب محمودی فیل آبادی بررسی مقایسه‌ای تاثیرات قلبی-عروقی مدر‌های حلقه‌ای (Loop Diuretic) در سگ‌های تحت درمان شنبه ١ مهر ١٣٩٦
٤. مهدی دانایی فر ارزیابی مقایسه ای تاثیر دو ترکیب دارویی Torsemide-Enalapril-Digoxin و Fursemide-Enalapril-Digoxin بر روی یافته های اکوکاردیوگرافی سگ های تحت درمان یکشنبه ١ مهر ١٣٩٧
٥. سهند سهیلی اصفهانی مقایسه تاثیرات بیوشیمیایی دو ترکیب دارویی Torsemide-Enalapril-Digoxin و Fursemide-Enalapril-Digoxin و بررسی حجم کلیه متعاقب تجویز آن در سگ‌های تحت درمان یکشنبه ١ مهر ١٣٩٧
٦. کیارش زمان زاد ارزیابی مقایسه ای تاثیر دو ترکیب دارویی Digoxin-Enalapril-Furosemide و Digoxin-Enalapril-Torsemide بر روی اکسیژن اشباع خون و برخی پارامترهای قلبی عروقی در سگ های تحت درمان یکشنبه ١ مهر ١٣٩٧
٧. فریدون حضرتی کلبی بکی بررسی میزان شیوع سرمی نئوسپورا کنینوم در گله های بز استان چهارمحال و بختیاری به روش الآیزا دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است