شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩


مرتضی حسینی نژاد

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

hosseininejad@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های تک یاخته ای عفونت زا در دام ها
   بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از تک یاخته های ایجاد کننده سقط جنین در دام و انسان، از جمله Neospora caninum و Toxoplasma gondii
   طراحی، استانداردسازی و ارزیابی کارایی روش های تشخیص بیماری های تک یاخته ای با روش های مختلف الایزا (ELISA)، ایمنو بلاتینگ (Immunoblotting)، فلورسنت آنتی بادی تست (Fluorescent Antibody Test )،
   کشت و تکثیر تک یاخته های مذکور در محیط کشت سلول و PCRسوابق تحصیلی
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. M. Hosseininejad, F. Hosseini, M. Mosharraf, S. Shahbaz, M. Mahzounieh, G. Schares, Development of an indirect ELISA test using an affinity purified surface antigen (P38) for sero-diagnosis of canine Neospora caninum infection , Veterinary Parasitology, Volume 171, Issues 3–4, 4 August 2010, Pages 337-342
2. M. Hosseininejad, H.R. Azizi, F. Hosseini, G. Schares, Development of an indirect ELISA test using a purified tachyzoite surface antigen SAG1 for sero-diagnosis of canine Toxoplasma gondii infection , Veterinary Parasitology, Volume 164, Issues 2–4, 14 October 2009, Pages 315-319
3. Schares G, Herrmann DC, Beckert A, Schares S, Hosseininejad M, Pantchev N, Globokar Vrhovec M, Conraths FJ, Characterization of a repetitive DNA fragment in Hammondia hammondi and its utility for the specific differentiation of H. hammondi from Toxoplasma gondii by PCR ,
4. Maksimov P, Zerweck J, Dubey JP, Pantchev N, Frey CF, Maksimov A, Reimer U, Schutkowski M, Hosseininejad M, Ziller M, Conraths FJ, Schares G., Serotyping of Toxoplasma gondii in Cats (Felis domesticus) Reveals Predominance of Type II Infections in Germany ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است