دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


محمد علی محمدی

دانشیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

m.a.mohammadi (at) sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   برداشت انرژی و مخابرات سبز (Wireless energy transfer, Green communications)
   شبکه های رادیو شناختگر و مشارکتی (Cooperative and cognitive communications)
   مدیریت تداخل در شبکه های مخابراتی نسل 5 (Interference management issues in 5G)
   سیستم های چند آنتنی و انبوه آنتنی (Multiple-input multiple-output (MIMO) systems and Massive MIMO)
   امنیت لایه فیزیکی شبکه های مخابرات بیسیم (Physical layer security)سوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی برق، دانشگاه ملی استرالیا (ANU)، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. A. Hakimi, M. Mohammadi, Z. Mobini, and Z. Ding, Full-Duplex Non-Orthogonal Multiple Access Cooperative Spectrum-Sharing Networks with Non-linear Energy Harvesting , IEEE Transactions on Vehicular Technology, ۲۰۲۰, Accepted (IF: ۵,۳7)
2. H. Hakimi, M. Mohammadi, and Z. Mobini,, Wireless-powered Cooperative Spectrum Sharing Networks with Full-duplex and NOMA Transmissions , International Journal of Information and communication Technology Reaserch. 2020
3. M. Mohammadi, X. Shi, B. K. Chalise, Z. Ding, H. A. Suraweera, C. Zhong, J. Thompson, Full-duplex non-orthogonal multiple access for next generation wireless systems , IEEE Communication Magazine, vol. 57, pp. 110-116, May 2019. (IF: 11.05)
4. F. Jafarian, Z. Mobini, and M. Mohammadi, Secure cooperative network with multi-antenna full-duplex receiver , IEEE Systems Journal, vol. 13, pp. 2786-2794, Sept. 2019. (IF: 3.98)
5. Z. Mobini, M. Mohammadi, B. K. Chalise, H.l A. Suraweera, and Z. Ding, Beamforming design and performance analysis of full-duplex cooperative NOMA systems , IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 18, pp. 3295-3311, June 2019. (IF: 6.78)
6. Z. Mobini, M. Mohammadi, and C. Telambura, Wireless-powered full-duplex relay and friendly jamming for secure cooperative communications , IEEE Transactions on Information Forensics & Security, vol. ۱4, pp. 621-634, Mar. ۲۰۱9. (IF: 6.21)
7. S. Y. Derakhshandeh, Z. Mobini, M. Mohammadi, M. Nokbakht, UAV-Assisted Fault Location in Power Distribution Systems: An Optimization Approach , IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 10, pp. 4628-4636, July 2019. (IF: 8.26)
8. M. Mohammadi, H. A. Suraweera, and C. Tellambura, Uplink/Downlink Rate Analysis and Impact of Power Allocation for Full-Duplex Cloud-RANs , IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 17, pp. 5774-5788, Sept. 2018. (IF: 6.78)
9. M. Mohammadi, Batu K. Chalise, A. Hakimi, Z. Mobini, H. A. Suraweera, and Z. Ding, Beamforming design and power allocation for full-duplex non-orthogonal multiple access cognitive relaying , IEEE Transactions on Communications, vol. 66, pp. 5952-5965, Dec. 2018. (IF: 5.64)
10. A. Hakimi, M. Mohammadi, and Z. Mobini, Throughput analysis of wireless-powered decode-and-forward relay systems with interference , Wireless Networks, Springer, Vol. 25, . pp 2485–2495, Jul. 2019. (IF: 2.65)
11. A. Kuhestani, A. Mohammadi and M. Mohammadi, Joint Relay Selection and Power Allocation in Large-Scale MIMO Systems with Untrusted Relays and Passive Eavesdroppers , IEEE Transactions on Information Forensics & Security, vol. 13, pp. 341-355, Feb. 2018. (IF: 6.21)
12. C. Psomas, M. Mohammadi, I. Krikidis, H. A. Suraweera, Impact of Directionality on Interference Mitigation in Full-Duplex Cellular Networks , IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 1, pp. 487-502, Jan. 2017, (IF: 6.78)
13. M. Mohammadi, Batu K. Chalise, H. A. Suraweera, C. Zhong, G. Zheng, and I. Krikidis, Throughput analysis and optimization of wireless-powered multiple antenna full-duplex relay systems , IEEE Transactions on Communications, vol. 64, pp. 1769-1785, Apr. 2016. (IF: 5.64)
14. Mohammadali Mohammadi, Analysis of Low Complexity Uplink/Downlink Full-Duplex Wireless Access with Spatially Random Nodes , IET Communications, vol. 10:, pp. 777-1785 (IF: 1.77)
15. M. Mohammadi, H. A. Suraweera, Y. Cao, I. Krikidis, C. Tellambura, Full-duplex radio for uplink/downlink wireless access with spatially random nodes , IEEE Transactions on Communications vol. 63, pp. 5250-5266, Dec. 2015. (IF: 5.64)
16. Mirarab Razi M, Mohammadi M, Ardebilipour M, Sebt M , Outage Probability of Opportunistic Relaying in Poisson Wireless Networks , Wireless Personal Communication vol. 83, pp. 755-764, 2015 (IF: 1.06)
17. M. Mohammadi, P. Sadeghi, T. A. Lamahewa, M. Ardebilipour, Impact of Unknown Time-varying Fading on the Information Rates of Amplify and Forward Cooperative Systems , IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 12, no.1, pp.146-157, Jan. 2013. (IF: 6.78)
18. M. Mohammadi, Z. Mobini, B. Mahboobi, and M. Ardebilipour, Performance Analysis of Generic Amplify-and-Forward Cooperative Networks over Asymmetric Fading Channels. , Wireless Personal Communications 72(1): 49-70, 2013 (IF: 1.06)
19. M. Mohammadi, P. Sadeghi, and M. Ardebilipour, Node and Symbol Power Allocation in Time-Varying Amplify-and-Forward Dual-Hop Relay Channels , IEEE Transaction on Vehicular Technology vol. 62, no.1, pp.432-439, Jan. 2013. (IF: 5.33)
20. M. Mohammadi, M. Ardebilipour, Z. Mobini, R. Sadegh Zadeh, Performance analysis and power allocation for multi-hop multi-branch amplify-and-forward cooperative networks over generalized fading channels , EURASIP J. Wireless Comm. and Networking 2013: 160, 2013 (IF: 1.408 )
21. S. Hataminia, S. Vahidian, M. Mohammadi, M. Ahmadian-Attari, Performance analysis of two-way decode-and-forward relaying in the presence of co-channel interferences. , IET Communications 8(18): 3349-3356, 2014 (IF: 1.77)
22. Z. Mobini, S. Zokaei, M. Mohammadi, Joint power allocation and relay selection strategies for wireless multi-unicast network-coded systems , Ad Hoc Networks, 29: PP. 99-116, 2015 (IF: 3.64)
Research Journal
٢٣. محمدعلی محمدی, نرخ قابل حصول ارسال همزمان اطلاعات و توان برای سیستم مخابرات دوطرفه مجهز به آرایه آنتن عظیم , مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
International Conference
24. F Jafarian, Z Mobini, M. Mohammadi, Secure Cooperative Spectrum Sharing Networks with Untrusted Relay and Friendly Jammer , 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE'19), Yazd, Iran, 2019
25. F. Feizi, M. Mohammadi, Z. Mobini, Proactive Eavesdropping via Jamming in Full-duplex Cellular Networks with Antenna Selection , in Proc. 9th International Symposium on Telecommunications (IST 2018), Tehran, Iran
26. A. Hakimi, M. Mohammadi, Z. Mobini, Outage Probability of Wireless-powered Multi-antenna Cooperative Spectrum Sharing Networks with Full-duplex and NOMA Transmissions , in Proc. 9th International Symposium on Telecommunications (IST 2018), Tehran, Iran
27. Z. Mobini, B. K. Chalise, M. Mohammadi, H. A. Suraweera and Z. Ding, Proactive eavesdropping using UAV systems with full-duplex ground terminals , in Proc. IEEE ICC 2018 Workshops ( Workshop on Integrating UAVs into 5G), Kansas City, MO, USA, May 2018.
28. M. Mohammadi, Z. Mobini H. A. Suraweera and Z. Ding, Antenna selection in full-duplex cooperative NOMA systems , in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2018), Kansas City, MO, USA, May 2018, pp. 1-6
29. M. Mohammadi, B. K. Chalise, A. Hakimi, H. A. Suraweera and Z. Ding,, Joint Beamforming Design and Power Allocation for Full-Duplex NOMA Cognitive Relay Systems , in Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2017), Singapore, Dec 2017, pp. 1-6
30. M. Mohammadi and Z. Mobini,, Wireless-Powered Cooperative Systems With Relay Selection in Spectrum-Sharing Scenario , in Proc. IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2017), Istanbul, Turkey, Jun 2017, pp. 1-5
31. Z. Mobini and M. Mohammadi, Secure Spectrum-Sharing Networks with Full-Duplex Multiple-antenna Wireless-Powered Secondary System , in Proc. IEEE Inter-national Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom2017), Istanbul, Turkey, Jun 2017, pp. 1-5
32. Z. Mobini, M. Mohammadi, H. A. Suraweera and Z. Ding, Full-duplex Multi-Antenna Relay Assisted Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access , in Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2017), Singapore, Dec 2017, pp. 1-7
33. Zahra Mobini, Mohammadali Mohammadi, Chintha Tellambura , Security Enhancement of Wireless Networks with Wireless-Powered Full-Duplex Relay and Friendly Jammer Nodes , in Proc. IEEE ICC 2017 Workshops (Workshop on Full-Duplex Communications for Future Wireless Networks) (2017), Paris, France, May ۲۰۱۷, pp. ۱-۷.
34. Mohammadali Mohammadi, B. K. Chalise, H. A. Suraweera and Z. Ding, , Wireless information and power transfer in full-duplex systems with massive antenna arrays, , in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2017), Paris, France, May 2017, pp. 1-7.
35. M. Mohammadi, H. A. Suraweera, and C. Tellambura , Uplink and downlink rate analysis of a full-duplex C-RAN with remote radio head association , 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2016), special session on Recent Advances in Full-Duplex Radio: Advanced Signal Processing, Systems and Networks, Budapest, Hungary, Aug./Sept. 2016. (Invited Paper)
36. M. Mohammadi, H. A. Suraweera and C. Tellambura,, Full-Duplex Cloud-RAN with Uplink/Downlink Remote Radio Head Association , in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2016), Kuala Lumpur, Malaysia, May 2016.
37. M. Mohammadi, H. A. Suraweera, G. Zheng, C. Zhong and I. Krikidis, Full-duplex MIMO relaying powered by wireless energy transfer , in Proc. IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC 2015), special session on Recent Advances in Signal Processing for Inband Full-Duplex Radio, Stockholm, Sweden, June/July 2015, pp. 296-300. (invite
38. M. Mohammadi, H. A. Suraweera, I. Krikidis and C. Tellambura,, Full-duplex radio for uplink/downlink transmission with spatial randomness , in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC 2015), London, UK, June 2015, pp. 3511-3516.
39. M. Mohammadi, H. A. Suraweera, and X. Zhou, Outage Probability of Wireless Ad Hoc Networks with Cooperative Relaying , in Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2012), Anaheim, CA, Dec. 2012, pp. 4632-4638.
40. A. Kalantari, M. Mohammadi, and M. Ardebilipour, Performance analysis of Opportunistic Relaying over Imperfect Non-Identical Log-Normal Fading channel , in Proc. IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2011) , Toronto, Canada, Sept. 2011, pp. 1889-1893.
41. M. Mohammadi, P. Sadeghi, T. A Lamahewa, and M. Ardebilipour, The Impact of Unknown Correlated Rayleigh Fading on the information Rates of dual-hop Amplify and forward Relay channel , In Proc. 5th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS 2011), Honolulu, Hawaii, Dec. 2011, PP 1-6.
42. Z. Taheri, M. Ardebilipour, and M. Mohammadi, Channel Estimation in Time and Frequency Domain in OFDM Systems , In Proc. International Conference on Wireless Networks and Information Systems (WNIS 2009), Shanghai, China, Dec. 2009, pp. 209-212.
43. Z. Mobini, M. Mohammadi, Rohi. H.A., and M. Ardebilipour, Power controlled Uplink Performance analysis under soft- Handover in DS-CDMA Systems along with Convolutional Coding Scheme , in Proc. IEEE CCCM ’08, Vo. 2, pp. 518-522, 3-4 Aug. 2008. (Best Paper award)
44. Z. Mobini ; M.Mohammadi, and S. Zokaee, Reliable and Distributed Power Optimized Cooperative Routing in Wireless Networks , in Proc. 6th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WiCOM2010), Chengdu, China, Sept. 2010, pp. 1-5.
45. M. Mohammadi, M. Ardebilipour, and Z. Mobini, A new method for channel Estimation In MIMO-OFDM systems based on adaptive Algorithms , in Proc. 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2008), Tehran, Iran, May 2008
46. M. Mohammadi, Z. Mobini, and M. Ardebilipour, Joint Power Allocation and Relay Selection in Cooperative Ad-Hoc Networks with Multi-Hop Diversity , In Proc. 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2011), Brest, France, Oct. 2011, pp. 571-575.
47. M. Mohammadi, B. Mahboobi, M. Ardebilipour, and Z. Mobini, Power-Optimized Multi-Hop Multi-Branch Amplify-and-Forward Cooperative Systems , in Proc. 5th IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing (ISWPC 2010), Modena, Italy, May 2010, pp. 534-539.
48. M. Mohammadi, M. Ardebilipour, and Z. Mobini, Relay selection for multi-user MIMO Amplify-And-Forward Relaying systems , in Proc. International Conference on Ultra Modern Telecommunications & Workshops (ICUMT 2009), St. Petersburg, Russia, pp. 1-6, 12-14 Oct. 2009.
49. M. Mohammadi, M. Ardebilipour, B. Moussakhani, and Z. Mobini., Performance Comparison of LS and LMS Channel Estimation techniques with optimum Training Sequences for MIMO-OFDM Systems , in Proc. 5th IEEE and IFIP International Conference on Wireless and Optical Communications Networks (WOCN '08), Surabaya, Indonesia, pp. 1-5, 5-7 May 2008.کتب و جزواتافتخارات
١. برگزیده منتخب پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی در سال تحصیلی 1397-1398

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است