یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


فرزانه نیکو خواه

استادیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

f_nikookhah@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Mahzoonieh, Nikookhah, A serological study on bovine viral diarrhea in Brudjen, Farsan and Lordegan- Iran. , Indian vet j. 88(4) 87-88.
2. Ebrahimi, Nikookhah, Nikpour,, Majiian, Gholami, , Isolation of Streptococci from milk samples of normal, acute and subclinical mastitis cows and determination of their antibiotic susceptibility patterns , Pakistan Journal of. 11(1): 135-137.
3. Ebrahimi, Zamani Moghadam, Shakhse Nyaee, Nikookhah,, In vitro efficacy for some local antimicrobial products against e- Coli K12 , Pakistan Journal of Biological. 10(24): 5070-5072
4. Ebrahimi,Pirali Kheirabadi, Nikookhah, , Antimicrobial susceptibility of environmental bovine mastitis pathogens in west central Iran. , Pakistan Journal of Biological. 10(17): 3014- 3016.
5. kojouri, Ebrahimi, Nikookhah, Systemic dexamethasone and its effect on normal aerobic bacterial flora of cow , Pakistan Journal of Biological science.10(12): 2095-2097.
6. Nikookhah,Azamian,Mahzounieh, A study on fungal infection athlete's foot among soccer players in the Esfahan city sport clubs , Journal of Medical Sciences. 7 (5): 913-915
7. Fadaie fard, Nikookhah, Ebrahimi, Identification of fungal agents in Rainbow trout hatcheries of Chaharmahal-Va- Bakhtiary province in Iran. , Indian vet j. 84:22-23
8. Nikookhah,Massomi,Lotfolahzadeh, poorjafar, A survey on the agents of ring worm in the cattle stricken to dermatophytosis in Shahrekord , Indian vet j. 82: 97-98.
9. Ebrahimi, Nikookhah, Identification of fungal agents in milk samples of mastitic cows , Indian vet j. 82: 62-64
10. Ebrahimi, Halajian, Nikookhah, Isolation of Cryptococcus neoformans from pigeon droppings in Shahrekord,Iran , Indian vet j. 81: 115- 116.
11. Ebrahimi, Nikookhah, Investigation of cryptococcus neoformans in milk samples of normal, acute and chronically mastitic cows of Shahrekord district , ranian of Veterinary Research y of Shiraz. 3:179- 182.
Research Journal
١٢. نادری، م .دانش شهرکی، ع. رئیسی ، ف. نیکوخواه ، ف., جداسازی و ارزیابی ریزوباکترهای متحمل به سرب محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت , .نشریه علمی پژوهشی آب و خاک
١٣. عالی نژادیان، ا، محمدی، ج، کریمی، ا ، نیکوخواه، ف،, تاثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه , مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران
١٤. عالی نژادیان، ا، کریمی، ا، محمدی، ج، نیکوخواه، ف، نیومن آندرسن، م،., بررسی کیفیت باکتریایی خاک و محصول کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری , مجله علمی پژوهشی سلامت و محیط.
International Conference
15. Norollah, Z. Mirakhorli, N. Nikoukhah, F, Invitro antibacterial activity of defensin protein against Gram negative and positive bacteria. , 30-28 August 2013. Tehran- Iran.
16. Nikouhah, F. Alinejadian, A. Beigie,H, Microbiological evaluation of the Laghdomeh qanat in Shahrekord- Iran. , International symposium current issues and perspectives in aquatic microbiology & microbial ecology. 25-29 May. 2008-Poland.
17. Nikoukhah ,F, Comparison of the levels of serum cholesterol and Triglycerides in patients with tinea versicolor and a control group. , 2nd Pan African medical mycology conference. 6-8 May. 2007- South Africa.
18. Nikoukhah ,F, Evaluation of the emount of specific IGE and agglutinin antibodies against Malassezia furfur in patients with tinea versicolor. , 2nd Pan African medical mycology conference. 6-8 May. 2007- South Africa.
19. Nikoookhah,F. Massomi,A, Bovine ringworm in shahrekord area, Iran. , The African perspective. 25 Junuary. 2005- South Africa.
20. Nikookhah,F. Fadaei Fard, F, Fungal agents in rainbow trout hatcheries in Shahrekord. , The 16th congress of the international society for human and animal mycology. 25- 29 June.2006- France.
21. Mahzonieh,M. Azamian,A. Nikookhah,F, Comparison between prevalence of occult tinea pedis (attlete s foot) in professional and students soccer players , 12th European congress of clinical microbiology and infectious disease. 21- 24 April. 2001- Italy.
National Conference
٢٢. 13و 14 آذر 93, بررسی اثر عصاره متانولی گیاه مورد بر قارچ فوزاریوم در شرایط آزمایشگاهی , و 14 آذر 93
٢٣. سلیمیان، ف. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف. نعمت الهی، ا. خرازیان، ن , تعیین اثر بازدارندگی عصاره ابی گیاه مورد بر رشد قارچ فوزاریوم , 13و 14 آذر 93
٢٤. سلیمیان، ف. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف. نعمت الهی، ا. خرازیان، ن, ررسی فعالیت ضد قارچی عصاره ابی برگ گیاه مورد بر قارچ ساپروفیت الوده کننده تخم قزل الای رنگین کمان , آذر 93
٢٥. تقی پور، آ. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف. بختیاری فر ، ع, مقایسه اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه دارویی بر روی دو قارچ ساپروفیت تخم قزل الای رنگین کمان , آذر 93
٢٦. قی پور، آ. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف, اثر ضد قارچی پوست سبز گردو بر روی قارچ ساپرولگنیا ی جداسازی شده از تخم چشم زده قزل الای رنگین کمان , 13و 14 آذر 93
٢٧. تقی پور، آ. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف. نعمت الهی، ا. خرازیان، ن, اثر ضد قارچی عصاره دانه درخت لرگ بر روی دو قارچ ساپرولگنیا و فوزاریوم تخم چشم زده قزل الای رنگین کمان , آذر 93
٢٨. تقی پور، آ. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف. نعمت الهی، ا. خرازیان، ن, بررسی آلودگی قارچی سالنهای انکوباسیون دارای مدیریت بهداشتی مناسب در استان چهارمحال و بختیاری , 16-18 اردیبهشت 1393
٢٩. تقی پور، آ. فتح الهی، م. نیکوخواه، ف. نعمت الهی، ا. خرازیان, اثر ضد قارچی عصاره برگ درخت لرگ بر روی قارچ ساپرولگنیای جداسازی شده تخم چشم زده قزل الای رنگین کمان ,
٣٠. فتح الهی، ف. تقی پور، آ. نیکوخواه، ف, عصاره برگ درخت لرگ به عنوان یک ضد فارچ ساپروفیت تخم ماهیان قزل الای رنگین کمان , اردیبهشت 1393
٣١. سلیمیان، ف. فتح الهی، م. نعمت الهی، ا. خرازیان، ن. نیکوخواه، ف, بررسی اثرات ضد قارچی گیاه مورد روی عفونت ساپرولگنیای تخم قزل الای رنگین کمان , اردیبهشت 1393
٣٢. نادری، م. دانش شهرکی، ع. نیکوخواه، ف. مبینی م، رئیسی،ف, ارزیابی ترشح سیدروفور توسط تعدادی از ریزوباکترهای استخراج شده از یک خاک آلوده به سرب , 5 اردیبهشت ماه 1392
٣٣. نادری، م. دانش شهرکی، ع. نیکوخواه، ف. مبینی م، رئیسی،ف, ارزیابی سنتز ایندول استیک اسید توسط تعدادی از ریزوباکترهای استخراج شده از یک خاک آلوده به سرب , اردیبهشت ماه 1392
٣٤. نادری، م. دانش شهرکی، ع. نیکوخواه، ف. مبینی م، رئیسی،ف, تعیین حداقل غلظت بازدارندگی سرب برای تعدادی از ریزوباکترهای استخراج شده از یک خاک آلوده به فلزات سنگین , 5 اردیبهشت ماه 1392
٣٥. نورالله ،ز. حیدری،ا. میراخورلی،ن. نیکوخواه،ف, بررسی تاثیر ژن sd2mod بر روی باکتریهای بیماریزای Xanthomonas phaseoli با استفاده از بیان موقت ژن در لوبیا , بهمن 1392
٣٦. نادری. ن، دانش شهرکی. ع، رئیسی. ف، نیکوخواه.ف, مقایسه شش رقم افتابگردان دانه روغنی از لحاظ کارایی استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوی سرب , 8-10 بهمن 139
٣٧. نادری. ن، دانش شهرکی. ع، رئیسی. ف، نیکوخواه.ف , قش ریزو باکترهای محرک رشد گیاه در کاهش اثرات تنش سرب بر رشد ریسه گیاهچه های افتابگردان , بهمن 1392
٣٨. دانش شهرکی. ع، نادری. ن، رئیسی. ف،نیکوخواه.ف ., ،اثر ریزو باکترهای محرک رشد گیاه بر استخراج گیاهی سرب توسط افتابگردان , 8-10 بهمن 1392
٣٩. نادری. ن، دانش شهرکی. ع، رئیسی. ف، نیکوخواه.ف، مبینی.محسن, ارزیابی تواناییی برخی ریزوباکترهای بومی متحمل به سرب در انحلال کربنات سدیم , -30 مرداد 1392
٤٠. نادری. ن، دانش شهرکی. ع، رئیسی. ف، نیکوخواه.ف، مبینی.محسن, ارزیابی توان تولید انزیم ACC- دی آمیناز توسط برخی ریزوباکترهای بومی استخراج شده از یک خاک اطراف معدن سرب , 31-30 مرداد
٤١. نمازی ریزی،ن ، صالحی،م، نیکوخواه، ف, شناسایی باکتریها وقارچهای موجود در هوا و و غبارات اتمسفری منطقه لنجانات، اصفهان , ولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن. 26-25 بهمن ماه 1391.
٤٢. شفیع زاده،ف میر اخورلی،ن شیران، ب نیکوخواه،ف فروزنده،س., مقایسه اثر ضد قارچی پروتئین بتا گلوکاناز تولید شده در لوبیا و اشرشیا کلی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. 15-13 شهریور ماه 1391. دانشگاه فردوسی مشهد.
٤٣. شفیع زاده،ف میر اخورلی،ن شیران، ب نیکوخواه،ف فروزنده، س, مقایسه اثر ضد قارچی پروتئین دفنزین تولید شده در لوبیا و اشرشیا کلی. , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. 15-13 شهریور ماه 1391. دانشگاه فردوسی مشهد.
٤٤. شفیع زاده، ف.، میر اخورلی، ن. نیکوخواه، ف. مظفری، ز., اثرات ضد قارچی بتا گلوکاناز باکتریایی انتقال داده شده به گیاه لوبیا , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. 20-19 بهمن. 1390- اراک
٤٥. عالی نژاد، ا. بیگی، ح. نیکوخواه، ف. محمدی، ج., استفاده از کدورت برای تعیین کل جامدات معلق در رشته قنات لقدمه سامان , اولین همایش و نایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 بهمن- 28 اسفند. 1385. دانشگاه تهران.
٤٦. عالی نژاد، ا. بیگی، ح. نیکوخواه، ف, ارزیابی میکروبی رشته قنات لقدمه سامان , اولین همایش و نایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 بهمن- 28 اسفند. 1385. دانشگاه تهران.
٤٧. عالی نژاد، ا. بیگی، ح. نیکوخواه، ف. محمدی، ج, ارزیابی کیفیت رشته قنات لقدمه سامان , اولین همایش و نایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 بهمن- 28 اسفند. 1385. دانشگاه تهران
٤٨. اعظمیان، ا. محزونیه، م. نیکوخواه، ف, عیین فراوانی عفونت قارچی پای ورزشکاران کچلی پا در فوتبالیست های باشگاههای اصفهان , ومین کنگره علمی ،ورزشی دانشگاههای آسیا. 29-28 آذر. 1380- دانشگاه تربیت مدرس
٤٩. کجوری، غ. همت زاده، ف. نیکوخواه، ف., تاثیر تجویز عمومی دگزا متازون سدیم فسفات بر فلور باکتریایی چشم. یازدهمین همایش بین المللی پزشکی جغرافیایی و اولین همایش طب سرپایی در ایران , دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 12-9 ابان. 1377کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است