جمعه ٢٩ تیر ١٣٩٧


محمود محمد رضاپور طبری

دانشیار

مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401-3 (2305)

mrtabari@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   • مدیریت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و ارائه دستورالعمل‌های بهره‌برداری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت
   • شبیه‌سازی نشست زمین با توجه به پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان و وضعیت بهره‌برداری از آن
   • مدلسازی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی
   • شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم‌های منابع آب
   • کاربرد مدل‌های هوشمند (شبکه عصبی و مدل‌های نوین بهینه‌سازی (GA، SA، ACO، TS) در برنامه‌ریزی سیستم‌های منابع آب (اعم از سیستم‌های آبیاری و هیدرولوژیکی) و بهینه‌سازی طراحی سازه‌های هیدرولیکی
   • کاربرد مدل‌های هوش مصنوعی در تدوین مدل‌های پیش‌بینی (متغیرهای اقلیمی، نیازهای آبی و ...)
   • مدلسازی رفع اختلاف در سیستم‌های منابع آب با تکیه بر عدم قطعیت
   • کاربرد مدل‌های Kriging در پایش و ارزیابی کیفی منابع آب
   • برنامه‌ریزی جهت پایش بهینه منابع آب
   • بررسی وضعیت آسیب‌پذیری کمی و کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی و تعیین حریم کیفی آن‌ها با استفاده از روش‌هایی همچون دراستیک و وراستیک
   • مدلسازی عدم قطعیت‌ها در طراحی سیستم‌های هیدرولیکی
   • کاربرد مدل‌های هوشمند و منطق فازی در پهنه‌بندی و تحلیل‌های منطقه‌ای رسوب و سیلاب
   • مدلسازی عددی انتقال آلودگی در آب‌های سطحی و زیرزمینی
   • تدوین مدل الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی با توجه به نیازهای آبی، قیمت محصولات و راندمان تولید با استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی موجود (PSO، الگوریتم ژنتیک و ...)
   • برنامه‌ریزی و مدیریت تأمین آب در بخش کشاورزی با توجه به موانع موجود در این بخش
   • شبیه‌سازی و پیش‌بینی تراز آبخوان با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی در دو حالت استاتیکی و دینامیکی
   • مدیریت بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی با توجه به عدم دقت‌های موجود در پارامترهای مدلسازی
   • کاربرد الگوریتم‌های بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی به صورت تک‌هدفه و یا چندهدفه در مدیریت منابع آب
   • مدیریت بهینه از منابع آب زیرزمینی جهت احیاء آبخوان‌های آلوده
   • ارائه راهکارهای مدیریتی جهت جلوگیری از انتشار آلودگی مناطق آلوده شده به فاضلاب‌های شهری، کشاورزی و صنعتی با استفاده از تلفیق ابزارهای GIS و الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی
   • تعیین مناطق کیفی بحرانی برداشت از آبخوان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت بهبود وضعیت آبخوان
   • تعیین پهنه خطر سیلاب و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش‌های نوین
   • پدافند غیرعامل در سیستم منابع آب
   • ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های منابع آبسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی علوم آب، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. Chitsazan M, Mohammad rezapour tabari M, Eilbeigi M (2017) , Analysis of temporal and spatial variations in groundwater nitrate and development of its pollution plume, Case study: Karaj aquifer , Environmental Earth Sciences 76 (11), 391‏
2. Mohammad Reazpor Tabari, M., Tavakoli, S., (2016), Effects of Stepped Spillway Geometry on Flow Pattern and Energy Dissipation , Arab J Science Engineering Springer, 41(4): 1215-1224.
3. Mohammad Reazpor Tabari, M., (2016), Prediction of River Runoff Using Fuzzy Theory and Direct Search Optimization Algorithm Coupled Model , Arab J Science Engineering Springer, 41 (10), 4039–4051.
4. Mohammad Reazpor Tabari, M., Mazak Mari, M., (2016), The Integrated Approach of Simulation and Optimization in Determining the Optimum Dimensions of Canal for Seepage Control , Water Resources Management, Springer, 30(3): 1271-1292.
5. Moghim, M.N., Boroujeni, R.F., Mohammad Reazpor Tabari, M., (2015), Wave overtopping on reshaping berm breakwaters based on wave momentum flux , Applied Ocean Research, 53: 23-30
6. Mohammad Reazpor Tabari, M., (2015), Conjunctive Use Management under Uncertainty Conditions in Aquifer Parameters , Water Resources Management, Springer, 29(8): 2967-2986.
7. ASHRAFIANFAR, N., DEHGHANI, M., Mohammad Reazpor Tabari, M., (2014), DInSAR Time Series of ALOS PALSAR and ENVISAT ASAR Data for Monitoring Hashtgerd Land Subsidence due to Overexploitation of Groundwater, Journal of photogrammetry, remote sensing and geoinformation processing, 1(6), 497-510 ,
8. 24. Yazdi, A., Arian, MA., Mohammad Reazpor Tabari, M., (2014), , Geological and Geotourism Study of Iran Geology Natural Museum, Hormoz Island , Open Journal of Ecology, 4, 703-714.
9. 23. Mohammad Reazpor Tabari, M., Tavakoli, S., Mazak Mari,M., (2014), , Optimal Design of Concrete Canal Section for Minimizing Costs of Water Loss, Lining and Earthworks , Water Resources Management, Springer, 28(10), 3019-3034.
10. 22. Mohammad Reazpor Tabari, M., Yazdi, A., (2014),, Conjunctive Use of Surface and Groundwater with Inter-Basin Transfer Approach: Case Study Piranshahr , Water Resources Management, Springer, 28(8), 1887-1906.
11. 21. Yazdi, A., Mohammad Rezapour Tabari, M., Rahnama, Z., (2013), , Benefits, Challenges and Solutions for Sustainable Geotourism Development in Iran , Agrochimica journal, 57(3s), 103-109.
12. 20. Bozorg Haddad, O., Mohammad Rezapour Tabari, M., Fallah-Mehdipour, E., and Mariño, M.A., (2013), , Groundwater Model Calibration by Meta-heuristic Algorithms , Water Resources Management, Springer, 27(7), 2515–2529
13. Mohammad Rezapour Tabari, M., Soltani, J., (2013), Multi-Objective Optimal Model for Conjunctive Use Management Using SGAs and NSGA-II Models , Water Resources Management, Springer, 27(1), 37-53.
14. Fallah-Mehdipour, E., Haddad, O.B., Rezapour Tabari, M., Mariٌo, M.A., (2012), Extraction of decision alternatives in construction management projects: Application and adaptation of NSGA-II and MOPSO , Expert Systems with Applications, 39(3), 2794-2803
15. Karamouz, M., Mohammad Rezapour Tabari, M., and Kerachian, R., (2007), Application of Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources , Journal of Water International, 32(1), 163-176.
Research Journal
١٦. محمد رضاپور طبری محمود، توکلی شیوا، شالچی تبریزی امیر، (1395) , بررسی ضریب دبی جریان در سرریزهای استوانه‌ای با استفاده از مدل عددی FLOW-3D , مجله پژوهش آب ایران 10:149-155
١٧. محمد رضاپور طبری، محمود، (1396), ارزیابی پایداری سد تحت شرایط مختلف دمایی، مطالعه موردی: سد مخزنی کرج , پژوهش آب ایران 11:85-95
١٨. محمد رضاپور طبری، محمود، مهدی کبیری سامانی (1396), ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش¬های مقدار آنتروپی وزنی مشترک (EWOV) و تحلیل مجموعه‌های جفت شده (SPA): مطالعه موردی، دشت سرایان , مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، پذیرفته شده جهت انتشار
١٩. محمد رضاپور طبری، محمود، مهدی ایل‌بیگی (1396), تعیین میزان تأثیر منابع زمین‌زاد و یا انسان‌زاد در غلظت فلزات سنگین، مطالعه موردی: آبخوان دشت زنجان , فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19:195-207
٢٠. بنی حبیب، محمد ابراهیم، محمد رضاپور طبری، محمود، محمد رضاپور طبری، محسن، (1396), توسعه رویکرد چندهدفه تلفیقی جهت بازتخصیص بهینه منابع آب در سیستم‌های کشاورزی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه‌رود , تحقیقات منابع آب ایران 13:38-53
٢١. محمد رضاپور طبری، محمود، مقیم، محمد نوید، فروزان، راضیه، (1395), برآورد میزان سرریزی موج از روی موج‌شکن‌های شکل‌پذیر , مجله محیط زیست و منابع آب، 2(1): 85-65
٢٢. محمد رضاپور طبری محمود، مقیم محمد نوید، (1395), ارایه ساختار هندسی بهینه موج‌شکن‌های سکویی شکل‌پذیر بر مبنای هزینه‌های اجرایی (مطالعه موردی: موج‌شکن فراسکو) , مجله محیط‌زیست و مهندسی آب، 2(2): 152-135
٢٣. محمد رضاپور طبری، محمود، (1395), ارزیابی اثرات احداث سد بر روی آبخوان با استفاده از تحلیل آنتروپی چندمقیاسه، مطالعه موردی: دشت ساوه , مجله تحقیقات منابع آب ایران، (1)12: 145-157
٢٤. محمد رضاپور طبری، محمود، منتظریون، محمد حسین،, ارائه مرز آبشناسی حوضه های آبخیز سدها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های پایه , مجله علمی و پژوهشی مهندسی منابع آب، دوره 8، شماره 24، صفحه 68-53، بهار94.
٢٥. محمد رضاپور طبری، محمود، توکلی، شیوا، مزک ماری، محسن،, طراحی بهینه مقطع کانال بتنی برای حداقل کردن هزینه تلفات آب، پوشش و عملیات خاکی , مجله پژوهش آب ایران، (2)17: 11-22، تابستان 1394.
٢٦. محمد رضاپور طبری، محمود, تدوین الگوی مصرف بهینه نیاز آبی با رویکرد برنامه‌ریزی چندهدفه، مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 94، صفحه 99-88، زمستان 1393.
٢٧. منتظریون، محمد حسین، محمد رضاپور طبری، محمود،, بررسی و ارزیابی تغییرات سطوح شور و زه‌دار با استفاده از سنجش از دور و داده‌های آماری: مطالعه موردی دشت بهشهر , مجله تحقیقات منابع آب ایران، (1)10: 110-106، 1393
٢٨. علی‌حمزه، محسن، محمدرضاپورطبری، محمود, شناسایی رفتار کیفی مخازن سطحی در صورت تزریق ناگهانی بار آلاینده , مجله تحقیقات منابع آب ایران، (1)10: 50-39، 1393
٢٩. محمد رضاپور طبری، محمود، مهدی ایل‌بیگی, کالیبراسیون خودکار پارامترهای آبخوان با استفاده از مدل ریاضی گسترده آبخوان و الگوریتم مبتنی بر جستجوی مستقیم , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 91، صفحه 109-98، پائیز 1393.
٣٠. جوان، پوریا، محمد رضاپور طبری، محمود، میرزایی، مهدی, پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 87، صفحه 111-101، پائیز 1392.
٣١. محمد رضاپور طبری، محمود، سلطانی، جابر, مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 85، صفحه 124-112، بهار 1392.
٣٢. محمد رضاپور طبری، محمود، مکنون، رضا، عبادی، تقی, ارائه ساختاری جهت برنامه‌ریزی بلندمدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 84، صفحه 69-56، زمستان 1391.
٣٣. سلطانی، جابر، محمد رضاپور طبری، محمود, تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 83، صفحه 15-2، پائیز 1391.
٣٤. محمد رضاپور طبری، محمود, بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد انتقال آب بین‌حوضه‌ای: محدوده مطالعاتی پیرانشهر , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 80، صفحه 113-103، زمستان 1390.
٣٥. محمد رضاپور طبری، محمود، عبادی، تقی، مکنون، رضا, ارائه مدل هوشمند تعیین رفتار تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی با لحاظ نمودن وضعیت دینامیکی سیستم آبخوان , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 76، صفحه 80-70، زمستان 1389.
٣٦. محمد رضاپور طبری، محمود، مکنون، رضا، عبادی، تقی, مدل بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی بر پایه عدم دقت در پارامترهای آبخوان , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 72، صفحه 15-2، پاییز 1388.
٣٧. محمد رضاپور طبری، محمود، مکنون، رضا، عبادی، تقی, مدل بهینه‌سازی چندهدفه جهت مدیریت بهره‌برداری تلفیقی با استفاده از SGAs و NSGA-II , مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 69، صفحه 11-1، بهار 1388.
٣٨. عابسی، ع.، محمد رضاپور طبری، محمود،, کنترل و مهار سیلاب با تأکید بر مدیریت سیلاب در مخزن: مطالعه موردی سد کارون 1 , مجله دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان، 1384.
Promotion Journal
٣٩. جوان، پوریا، محمد رضاپور طبری، محمود, بررسی رویکرد محیط‌زیستی خطر سیل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی , فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1391.
National Conference
٤٠. محمد رضاپور طبری، محمود, بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدل‌های الگوریتم‌ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی , اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 1383.
٤١. محمد رضاپور طبری، محمود, الگوریتم بهینه بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی جنوب تهران , دهمین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.کتب و جزوات
١. محمد رضاپور طبری، محمود، ایل‌بیگی، مهدی، (1395)، هیدرولوژی آب زیرزمینی (جلد دوم)، انتشارات کیان رایانه سبز، 510 صفحه،
٢. محمد رضاپور طبری، محمود، ایل‌بیگی، مهدی، (1392)، هیدرولوژی آب زیرزمینی (جلد اول)، انتشارات کیان رایانه سبز، 424 صفحه،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سید علی امامی ده چشمه روندیابی سیل در رودخانه با استفاده از هیبرید روش ماسکینگام غیرخطی و مدل نرم 1396
٢. مهدی کبیری ارزیابی کیفی و کمی منابع آّب زیر زمینی بر مبنای تئوری آنتروپی مشترک (EWOV) و تحلیل مجموعه های جفت شده (SPA) 1395
٣. پویا صالحی دوپلانی، (1395)، ارزیابی کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش آنالیز مولفه اصلی و محاسبات نرم، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد 1
٤. محمدرضا خلیلیان‌پور، (1395)، ارزیابی ترک‌خوردگی سدهای بتنی با استفاده از شبکه‌های عصبی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد 1
٥. تاجی، میلاد، (1394)، تخمین میزان اتلاف انرژی در جریان های غیرریزشی عبوری از سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل های نرم، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
٦. خانجانی، الهه، (1394)، بررسی اثرات احداث سد و بهره‌برداری از مخازن بر وضعیت کمی آبخوان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
٧. فروزان بروجنی، راضیه، (1393)، تخمین سرریزی موج از روی موج‏شکن‏های توده‏سنگی سکویی با استفاده از پارامتر شار تکانه موج، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
٨. شبانی، مرضیه، (1393)، مدیریت ریسک مخازن سد در شرایط مختلف هیدرولوژیکی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
٩. مزک‌ماری، محسن، (1393)، مدلسازی نشت از شبکه انتقال آب جهت بررسی میزان تلفات آب و ارائه راهکارهایی جهت افزایش بازده انتقال آب، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
١٠. اکبری، محمود، (1391)، عیب‌یابی گیربکس‌ها و بلبرینگ‌ها با استفاده از داده‌های ارتعاشی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.
١١. صادقی اردستانی، زهرا، (1391)، پیش‌بینی روند تغییرات آلودگی نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی دینامیکی (پایلوت: اطلاعات میدانی آلودگی نفتی آب زیرزمینی جنوب تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
١٢. اشرفیان‌فر، ناظمه، (1390)، توسعه مدلی جهت پیش‌بینی میزان نشست با استفاده از تکنولوژی InSAR و ساختار مدل شبیه‌سازی شبکه عصبی دینامیکی، رساله دکتری، دانشگاه Tu Clausthal آلمان.
١٣. لقمانی، نیما، (1389)، " تعیین خطر سیل در محدوده‌های سیل‌گیر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است