چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


پرتو روشندل

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
Research Journal
١. سمانه حسینی، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل, تاثير پيش تيمار ميدان مغناطيسي بر رشد و فعاليت‌ آنزيم‌هاي آنتي‌اكسيداني گياه دان‌سياه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت شرايط تنش خشكي , مجله فرآیند و کارکرد گیاهی، ۱۳۹۷ (۷)، ۲۱۹-۲۳۵
٢. سمانه حسینی، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل, تاثير ميدان مغناطيسي بر جوانه‌زني دان‌سياه (Guizotia abyssinica) تحت تنش خشکي , مجله پژوهش های بذر ایران، ۱۳۹۷، (۵)، ۳۳-۵۲
٣. فاطمه محتشمیُ ، محمودرضا تدین، پرتو روشندل, اثر تنش کم آبياري و محلول¬پاشي با اسيد آسکوربيک و اسيد جاسمونيک بر برخي از متابوليت¬هاي ثانويه، عملکرد دانه و روغن ژنوتيپ¬هاي گلرنگ , نشریه پژوهش های زراعی ایران، ۱۳۹۸، (۱۷)، ۱-۱۰
٤. هادی نصرتی ، پرتو روشندل, بهبود اثرات تنش شوري با سيليکون در ارقام چيتي و سبز لوبياي معمولي (Phaseolus vulgaris) , نشريه زيست شناسي کاربردي، ۱۳۹۷، (۳۱)، ۱۲۴-۱۴۱
٥. فاطمه شیخ ابوالحسنی، پرتو روشندل، سینا فلاح, تاثير پرايمينگ با اسيد آسکوربيک بر شاخص‌هاي جوانه‌زني و فعاليت برخي آنزيم‌هاي آنتي-اکسيدان در بادرشبويه (.Dracocephalum moldavica L ) تحت تنش شوري , علوم و تحقيقات بذر ايران، ۱۳۹۷، (۵)-۶۱-۷۵،
٦. رضوان محمدی، پرتو روشندل، علی تدین, تغيير در رشد، فيزيولوژي و سيستم آنتي اکسيداني گياه زوفا با مگنتوپرايمينگ , مجله يافته هاي نوين در علوم زيستي، ۱۳۹۸ ، (۶)، ۱۰۶-۱۱۵
٧. کبری قلی پور، پرتو روشندل, اثر پرايمينگ با ۲۴-اپي براسينوليد بر ويژگيهاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي گياه گوجه فرنگي تحت تننش شوري , مجله يافته هاي نوين در علوم زيستي، ۱۳۹۷، (۵)، ۴۴۹-۴۵۷کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است