جمعه ٣ اردیبهشت ١٤٠٠


حسین صمدی بروجنی

دانشیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   هیدرولیک رسوب
   مدلسازی و مدیریت رسوب در رودخانه ها و مخازن
   ارزیابی عملکرد طرحهای مهندسی رودخانه و کنترل فرسایش و رسوب
   مدیریت و کنترل سیلابها و مطالعه طرحهای تغذیه مصنوعی آبخوانها
   مدلسازی هیدرولیکی سازه های آبی
   اقتصاد آب
   اقتصاد آبسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر نمونه دانشگاه شهرکرد در سال 1390
٢. پژوهشگر نمونه استان چهارمحال و بختیاری در سال 1388
٣. استاد نمونه آموزشی در دانشگاه شهرکرد در سال 1386
٤. پژوهشگر نمونه سازمان آب و خوزستان در سال 1383

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است