شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 220
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
عملیات زراعی عبدالرزاق دانش شهرکی
محمود رضا تدین
علی تدین
زراعت 104
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
پروژه سینا فلاحزراعت 702
پروژه 11402
پروژه f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11502
پروژه 11302
پروژه 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11802
پروژه 11902
پروژه 284123d6-287c-48b1-af15-7ecf40d4d88e' 11202
پروژه 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' 11102
اکولوژی گیاهان زراعی efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 11130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11130
تکنولوژی بذر 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11111
مباحث نوین در زراعت 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان 11120
روشهای پیشرفته آماری 84b5be54-0f0a-4d3a-b16c-5b61cbdebf53' 11130
روش تحقیق 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11120
روش تحقیق 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' 11220
شیمی عمومی 7d4776c3-e607-4c81-8f03-13e83fdc7dcf' f6dca028-921c-43f3-b8a7-2815658f3906' 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 507a71b7-fe3f-43aa-acba-5de300d33ddc' d985be87-02be-4f51-b015-9c386c0e2f71' 05346228-1049-4078-89bb-a15b770a797b' b92141dc-6bb9-4b4d-8b3c-d28d6ee7ab62' f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' e368353b-d8f3-42e0-b371-eee6af41bd2b' f517ff2d-3d63-4a5c-9400-f2405351e5e6' 17a9ba20-c616-464a-89ff-f44439948bb0' a8e4141a-7792-4707-be2d-fcbb35df6635' 11120
شیمی عمومی f6dca028-921c-43f3-b8a7-2815658f3906' 507a71b7-fe3f-43aa-acba-5de300d33ddc' d985be87-02be-4f51-b015-9c386c0e2f71' b92141dc-6bb9-4b4d-8b3c-d28d6ee7ab62' f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' a8e4141a-7792-4707-be2d-fcbb35df6635' 11220

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است