شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 130
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 230
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 220
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 320
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 220
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 320
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 220
عملیات زراعی عبدالرزاق دانش شهرکی
محمود رضا تدین
علی تدین
سینا فلاح
زراعت 104
عملیات زراعی سینا فلاحزراعت 204
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 220
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 320
پروژه شهرام محمدی ده چشمهزراعت 102
پروژه شهرام محمدی ده چشمهزراعت 202
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 320
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 11120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 71b8e83a-1b93-45bc-ab0f-7ec4245c5236' 7791e128-33ed-4698-86ec-9522551c1743' e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 4bea42a5-c1d5-454c-b97f-dbd8d7663530' 0d5b786a-4fb1-4f46-a063-e13ab3a0d19c' 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 0d5b786a-4fb1-4f46-a063-e13ab3a0d19c' 11320
اکولوژی گیاهان زراعی efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 11130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11130
تکنولوژی بذر 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11111
مباحث نوین در زراعت 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11120
روش تحقیق f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
آشنایی با کامپیوتر 0fd6813e-a216-4f7d-8f9e-1d91634a5e85' 71b8e83a-1b93-45bc-ab0f-7ec4245c5236' 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
آشنایی با کامپیوتر 0fd6813e-a216-4f7d-8f9e-1d91634a5e85' 11220
شیمی عمومی 18daa25b-2969-4136-a69b-a8a1595dae64' 11220
شیمی عمومی 11120
شیمی عمومی 11320
زیست شناسی 2abbd57c-8c60-4e0d-8ca9-04932aaf5f9b' 889de2c0-f4b1-4f3d-b377-b9e381d4870a' 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 03e523b3-6371-47f8-951f-eae7d4ae96ce' 11120
زیست شناسی 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 11220

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است