چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
ریاضی 2 علیرضا نقی پورعلوم کامپیوتر 130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است