چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
ریاضی 2 مریم شمسعلوم کامپیوتر 230
ریاضی 2 علوم کامپیوتر 130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است