سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

 

 

گروه علوم جنگل

 

تخصص‌های موجود

جنگلشناسی – اکولوژی جنگل – جنگلکاری - جنگلداری – جاده‌سازی جنگل – بیومتری  جنگل – برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل – حقوق و قوانین منابع‌طبیعی - دورسنجی در منابع طبیعی – تیپ بندی و آمایش سرزمین – محیط زیست - بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل – چوب‌شناسی و صنایع چوب

توانایی ساخت دستگاه یا ابزار

ابزار اندازه‌گیری درخت و توده (هندسی – مثلثاتی – اپتیکی) –  نقشه‌های تخصصی (پهنه بندی رویشگاه، کارایی واحد‌های برنامه‌ریزی، شبکه جاده‌های روستایی، پتانسیل جنگلکاری، ریسک سرمایه‌گذاری) – موزاییک عکس‌های ماهواره‌ای با بهره‌گیری از طیف‌های نوری مختلف.

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

طراحی نهالستان – توسعه مدل‌های محصول‌دهی درخت و توده – طراحی انواع پرسش‌نامه های با خروجی علمی - طراحی پارک های طبیعی وفضای سبز شهری - طراحی و اجرای پروژه‌های حفاظتی و محیط‌‌زیستی -  اجرای پروژه‌های تیپ‌بندی گیاهی – ارائه مدل‌های چارتی و الگوریتم‌های ریاضی برای مدیریت بهینه منایع‌طبیعی – ارائه مشاوره برای مسائل حقوقی و دعاوی قضایی مربوط به منابع‌طبیعی. ارایه روش‌های عملی شناسایی کمی و کیفی چوب و ارزش‌گذاری فرآورده‌های چوبی. اجرای علمی پروژه‌های پایش اکولوژیک، شیوه‌های اجرای پروژه‌های اکوتوریستی – اجرای عملی اصول اکولوژی سیمای سرزمین – شیوه‌شناسی ارزیابی ظرفیت برد جنگل-  ارزشگذاری اقتصادی جنگل و محیط زیست از درخت تا چشم‌انداز -  ارایه روش‌های استفاده از دادههای طیفی در ارزیابی کمی و کیفی جنگل – ارایه روش‌های تهیه نقشه‌های تیپ جنگل – ارایه شیوه‌های طبقه بندی فازی عرصه‌های جنگلی- ارایه  روش‌های اجرای تکنولوژی‌های مرتبط با بذور درختان جنگلی

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

انوتع مدل‌های بر پایه GIS - ارائة الگوی پایش اکولوژیک - پایش تغییرات پوشش گیاهی - مقایسه کارایی واحد های برنامه ریزی- حفاظت از تنوع زیستی در سیمای سرزمین - ارائه مدل‌های مناسب برای برآورد زی‌توده جنگل - مدلسازی جوانه زنی بذر - ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه ها - استخراج نقشه شبکه جاده‌های جنگلی

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است