سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی 

   

اندازه گیری جنگل شامل: نمونه برداری علمی ا ز خاک – گیاه – جانور – منابع آب. انواع تجزیه و تحلیل‌های یک و چندمتغیره در اکولوژی کیفی و کمی جنگل – تولید داده‌های رقومی شده از بانک اطلاعات تا نقشه‌های on demand – تمامی تحقیقات مرتبط با تحلیل های اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی و عشایری مناطق جنگلی - تمامی تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مرتبط با برآورد خلوص و پتانسیل زیستی بذر و نهال درختان و درختچه‌های جنگلی از پتری‌دیش تا عرصه.

بررسی نقش نقش عوامل محیطی و ژنتیکی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه‌های جنگلی (راش) ، بررسی مراحل توالی در توده‌های جنگلی دست نخورده ، بررسی شیوه‌های مختلف دخالتهای پرورشی در توده‌های طبیعی و دست کاشت ، بررسی ساختار طبیعی توده‌های جنگلی ،  بررسی سیکل بذردهی درختان جنگلی  ، بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی گونه‌های جنگلی

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است