چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار آدرس صفحه شخصی
محسنبهمنیاستادیار03832324401مشاهده صفحه شخصی
علی جعفریدانشیار32324423مشاهده صفحه شخصی
حمید رضا ریاحی بختیاریاستادیار مشاهده صفحه شخصی
علیسلطانیدانشیار32324423 - 038مشاهده صفحه شخصی
مژگان عباسیاستادیار03834424423مشاهده صفحه شخصی
صالح کهیانیاستادیار03832324401مشاهده صفحه شخصی
داوود مافی غلامیاستادیار03832324401مشاهده صفحه شخصی
بیت اللهمحمودیاستادیار03832324401مشاهده صفحه شخصی
نبی اله یارعلیدانشیار03832324401مشاهده صفحه شخصی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است