شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مجید صیام پور اشکاوندی
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
siampour@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~SayamPour
اعضای هیئت علمی گروه
مجید اولیاء
دانشیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~olia
عبدالحسین جمالی زواره
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~jamali
مجید صیام پور اشکاوندی
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
siampour@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~SayamPour
علی اکبر فدائی تهرانی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
3834424428
ma_fadaei@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~fadaei
عبدالرحمان معتمدی
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Motamedi
علی رضا نعمتی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
2417
alireza.nemat@ymail.com
https://www.sku.ac.ir/~nemati
فاطمه یوسفی کوپائی
استادیار گروه گیاهپزشکی
2558
f_yousefi2005@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Yousefi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است