سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مجید اولیاء
دانشیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~olia
اعضای هیئت علمی گروه
مجید اولیاء
دانشیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~olia
ارسلان خلیلی مقدم
استادیار گروه گیاهپزشکی
2187
arsalan.khalili@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~khalilimoghadam
مجید صیام پور اشکاوندی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
siampour@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sayampour
علی اکبر فدائی تهرانی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
3834424428
ma_fadaei@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~fadaei
علی رضا نعمتی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی
2417
alireza.nemat@ymail.com
https://www.sku.ac.ir/~nemati
فاطمه یوسفی کوپائی
استادیار گروه گیاهپزشکی
2558
f_yousefi2005@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~yousefi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است