شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


ریاست دانشکده
جواد علیدوستی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
alidousti@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~alidousti
معاون آموزشی
علی انصاری اردلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansariardali
معاون پژوهشی
مریم کریمی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
32324401-2071
ma.karimi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~makarimi

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است