چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢


ریاست دانشکده
محمد غلامی بابادگانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401-2318
gholami-m@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gholami
معاون آموزشی
علی انصاری اردلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansariardali
معاون پژوهشی
مسعود سبزواری
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
sabzevari@ipm.ir
https://www.sku.ac.ir/~sabzevari

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است