سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی کاربردی٣٤٢٠٩
ریاضی محض١٧١٠٩
علوم کامپیوتر ٠١٨١١٠
دانشکده٤١٢١٢١٢٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است