چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی کاربردی٤٤٣٠١١
ریاضی محض١٧١٠٩
علوم کامپیوتر ٠١٨١١٠
دانشکده٥١٢١٢١٣٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است