چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


تعداد بازدید: ٣٧٨
 

برنامه و تاریخ امتحانات پایان ترم


کد اطلاعیه: ٢٢٨

تاریخ انتشار: ٠٧ خرداد ١٤٠٢ ساعت ١٩:١٩

 

 

دکتر افتخاری 

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

14نفر

190330029

مبانی علوم ریاضی

کلاس102

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

21نفر

190331180

مبانی علوم ریاضی

کلاس 201

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

27نفر

190330003

معادلات دیفرانسیل 

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه 24/3/1402

33نفر

190330003

معادلات دیفرانسیل 

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه 24/3/1402

 

 

دکتر زهرا کریمی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

15نفر

190131080

ساختمان داده ها والگوریتم ها

کلاس102

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

15نفر

190131089

کامپایلر

کلاس102

15:30-13:30

دوشنبه22/3/1402

16نفر

190131098

شبیه سازی کامپیوتری

کلاس102

12:30-10:30

دوشنبه29/3/1402

26نفر

140633451

پیاده سازی سیستم پایگاه داده

دانشکده فنی

10:30-8:30

یکشنبه 28/3/1402

 

 

دکتر شمس

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

35نفر

190330001

ریاضی 1

دانشکده فنی

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

30نفر

190330001

ریاضی 1

دانشکده فنی

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

11نفر

190331186

آنالیز ریاضی

کلاس102

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

  19نفر

190331241

معادلات دیفرانسیل

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه 24/3/1402

 

 

 

دکتر صالحی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

27نفر

190130015

برنامه سازی پیشرفته

کلاس 201

12:30-10:30

یکشنبه21/3/1402

19نفر

190131088

نظریه محاسبه

کلاس 201

12:30-10:30

چهارشنبه24/3/1402

16نفر

140631004

زبان تخصصی

دانشکده فنی

12:30-10:30

یکشنبه21/3/1402

27نفر

140631004

زبان تخصصی

دانشکده فنی

12:30-10:30

یکشنبه21/3/1402

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جاودانی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

23نفر

190130008

برنامه نویسی پیشرفته2

کلاس 102

15:30-13:30

شنبه20/3/1402

34نفر

190130017

کارآفرینی

کلاس 201

15:30-13:30

چهارشنبه24/3/1402

36نفر

140630011

طراحی الگوریتم ها

دانشکده فنی

10:30-8:30

دوشنبه22/3/1402

21نفر

140630026

تجارت الکترونیکی

دانشکده فنی

15:30-13:30

سه شنبه23/3/1402

 

 

 

 

 

 

دکتر خوش سیر

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

5نفر

190340012

 روش های محاسباتی دردستگاه های دینامیکی

کلاس 108

15:30-13:30

شنبه27/3/1402

20نفر

190331188

جبرخطی عددی

کلاس 201

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

3نفر

190341175

دستگاه های دینامیکی گسسته1

کلاس ت.ت1

15:30-13:30

شنبه20/3/1402

 

 

دکتر سبزواری

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

16نفر

190330002

ریاضی2

کلاس ت.ت2

12:30-10:30

سه شنبه23/3/1402 

24نفر

190330002

ریاضی2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

14نفر

190330004

ریاضی مهندسی

دانشکده فنی

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

 

 

دکترآهنجیده

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

19نفر

190331198

نظریه اعداد

کلاس102

12:30-10:30

سه شنبه23/3/1402 

30نفر

190330001

ریاضی1

دانشکده فنی

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

20نفر

190330003

معادلات دیفرانسیل

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه 24/3/1402

 

 

 

 

 

 

دکترکدیور

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

13نفر

190131100

شبکه های کامپیوتری

ت.ت2

15:30-13:30

سه شنبه23/3/1402 

16نفر

190130011

رایانش امن

ت.ت2

15:30-13:30

یکشنبه28/3/1402

15نفر

190131049

شبکه عصبی

کلاس 102

15:30-13:30

یکشنبه21/3/1402

 

 

دکتررئیسی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

19نفر

190330024

ریاضیات عمومی2

کلاس 102

12:30-10:30

چهارشنبه24/3/1402

3نفر

190340014

بهینه سازی ترکیبیاتی

کلاس ت.ت1

12:30-10:30

سه شنبه23/3/1402 

20نفر

190330002

ریاضی 2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

 

 

 

 

دکترمریم کریمی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

25نفر

190131087

طراحی وتحلیل الگوریتم ها

کلاس 201

10:30-8:30

دوشنبه22/3/1402

33نفر

190131066

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

کلاس 201

12:30-10:30

چهارشنبه31/3/1402

13نفر

190131081

اصول سیستم های عامل

کلاس ت.ت2

15:30-13:30

دوشنبه29/3/1402

 

 

 

 

 

 

دکترپاک

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

23نفر

190130003

روش های آماری

کلاس 102

10:30-8:30

چهارشنبه24/3/1402

19نفر

190131109

احتمال1

کلاس 102

15:30-13:30

چهارشنبه31/3/1402

33نفر

110160008

آمارحیاتی

دانشکده دامپزشکی

15:30-13:30

دوشنبه22/3/1402

3نفر

110270010

آمارحیاتی

دانشکده دامپزشکی

15:30-13:30

سه شنبه23/3/1402

16نفر

190330006

آمارزیستی

دانشکده علوم پایه

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

12نفر

190330006

آمارزیستی

دانشکده علوم پایه

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

24نفر

190330014

آمار کاربردی در گردشگری

دانشکده ادبیات

10:30-8:30

شنبه20/3/1402

 

 

دکتر ریسمانچیان

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

28نفر

190330003

معادلات دیفرانسیل

دانشکده علوم پایه

12:30-10:30

چهارشنبه24/3/1402

 

 

 

دکتر بیاتی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

29نفر

190331182

مبانی آنالیز ریاضی

کلاس 102

12:30-10:30

چهارشنبه31/3/1402

24نفر

190330003

معادلات دیفرانسیل

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه24/3/1402

23نفر

190330003

معادلات دیفرانسیل

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه24/3/1402

 

 

دکترنقی پور

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

27نفر

190331187

مبانی جبر

کلاس 201

10:30-8:30

سه شنبه23/3/1402

14نفر

190330002

ریاضی2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

28نفر

190330002

ریاضی2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

 

 

دکتررضایی زاده

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

38نفر

190331184

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

کلاس 201

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

27نفر

190330002

ریاضی2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

28نفر

190330002

ریاضی2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

 

 

 

دکتردهاقین

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

6نفر

190341189

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

کلاس 106

15:30-13:30

شنبه27/3/1402

30نفر

190330001

ریاضی1

دانشکده فنی

12:30-10:30

شنبه20/3/1402

19نفر

190330005

محاسبات عددی

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه29/3/1402

    

 

 

دکترانصاری

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

6نفر

190341177

معادلات دیفرانسیل کسری

کلاس 104

12:30-10:30

یکشنبه28/3/1402

29نفر

190331195

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

کلاس201

10:30-8:30

چهارشنبه31/3/1402

 

 

دکترانصاری اردلی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

4نفر

190340006

بهینه سازی غیرخطی پیشرفته1

کلاس ت.ت1

12:30-10:30

سه شنبه30/3/1402 

3نفر

190340016

کنترل بهینه تصادفی

کلاس ت.ت1

12:30-10:30

چهارشنبه31/3/1402

30نفر

190331212

بهینه سازی غیر خطی

کلاس 201

12:30-10:30

دوشنبه29/3/1402

 

 

دکتراحمدی دارانی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

10نفر

190331183

مبانی آنالیز عددی

کلاس ت.ت2

15:30-13:30

شنبه27/3/1402

15نفر

190330003

معادلات  دیفرانسیل

دانشکده فنی

12:30-10:30

چهارشنبه24/3/1402

17نفر

190330004

ریاضی مهندسی

دانشکده فنی

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

 

 

دکترغلامی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

24نفر

140334441

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

دانشکده فنی

10:30-8:30

سه شنبه30/3/1402

16نفر

190330002

ریاضی2

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه22/3/1402

 

 

دکترقاسمی

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

 5 نفر

190341204

روش های عددی در جبرخطی

کلاس 108

15:30-13:30

شنبه20/3/1402

 5 نفر

190341172

مباحث ویژه درآنالیز عددی

کلاس 108

15:30-13:30

یکشنبه21/3/1402

21نفر

190331196

حل عددی معادلات دیفرانسیل 

کلاس 201

17:30-15:30

چهارشنبه31/3/1402

21نفر

190330005

محاسبات عددی

دانشکده فنی

12:30-10:30

دوشنبه29/3/1402

 

 

 

 

 

دکترشایان پور

تعداد دانشجو

شماره درس

نام درس

مکان آزمون 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

12نفر

190331180

مبانی علوم ریاضی

کلاس ت.ت2

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

17نفر

190331190

توپولوژی عمومی

کلاس 102

12:30-10:30

یکشنبه21/3/1402

23 نفر

190331243

ریاضی عمومی2

دانشکده علوم پایه

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

12نفر

190331001

ریاضی2

دانشکده علوم پایه

12:30-10:30

شنبه27/3/1402

 

 

 

تعداد دانشجو

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

گروه

دانشکده

شماره درس

نام درس

نام استاد

ردیف

34نفر

12:30-10:30

20/3/1402

5

فنی

190330001

ریاضی1

دکتر مرضیه صیادی

1

29نفر

12:30-10:30

20/3/1402

6

کشاورزی

190330001

ریاضی1

دکتر الهه کریمی

2

24نفر

12:30-10:30

20/3/1402

7

فنی

190330001

ریاضی1

فریبا فتحی

3

18نفر

12:30-10:30

22/3/1402

6

فنی

190330002

ریاضی2

دکتر مرضیه صیادی

4

22نفر

12:30-10:30

22/3/1402

9

فنی

190330002

ریاضی2

دکتر رضا طاهری

5

13نفر

12:30-10:30

22/3/1402

10

کشاورزی

190330002

ریاضی2

دکتر ندا محمدی

6

15نفر

12:30-10:30

22/3/1402

14

فنی

190330002

ریاضی2

دکترسید احمدرضا رئیسی

7

22نفر

12:30-10:30

27/3/1402

15

منابع طبیعی

190330002

ریاضی2

طیبه چراغ زاده

8

13نفر

12:30-10:30

27/3/1402

4

فنی

190330004

ریاضی مهندسی

دکتر رضا طاهری

9

14نفر

12:30-10:30

27/3/1402

5

فنی

190330004

ریاضی مهندسی

دکتر رضا طاهری

10

23نفر

12:30-10:30

27/3/1402

6

فنی

190330004

ریاضی مهندسی

دکترسید احمدرضا رئیسی

11

9نفر

12:30-10:30

21/3/1402

7

کشاورزی

190330004

ریاضی مهندسی

دکتر فدائی

12

18نفر

12:30-10:30

29/3/1402

3

فنی

190330005

محاسبات عددی

دکترسید احمدرضا رئیسی

13

24نفر

12:30-10:30

28/3/1402

1

کلاس201

190331171

ریاضی1

دکتر الهه کریمی

14

29نفر

15:30-13:30

29/3/1402

1

کلاس201

190331179

اصول مدیریت

رضا انصاری

15

8نفر

12:30-10:30

27/3/1402

2

علوم پایه

190331243

ریاضی عمومی2

دکتر الهه کریمی

16

55نفر

17:30-15:30

24/3/1402

2و1

علوم پایه

150631050

برنامه ریزی تحصیلی و روشهای مطالعه

رضا انصاری

17

امتحانات دروس اساتید مدعو نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است