چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی زراعت 112
تشریح و رده بندی گیاهی زراعت 212
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 111
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 211
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 121
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 221
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 321
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 421
شیمی عمومی مریم زنگی آبادی
مریم شمس
حسین منصوری
11120
شیمی عمومی 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 86b2150b-031d-471b-a3a4-4a6aabcb424d' 2d0d2862-258c-48e6-b401-5365c3301bf5' 698962f3-97e9-41db-86ab-b23120d8c4f9' bf07c7ce-49a3-46fa-a0d4-d4cfeaab95f9' f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 11220
شیمی عمومی 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 2d0d2862-258c-48e6-b401-5365c3301bf5' 11320
شیمی عمومی 11420
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11130
زراعت تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' 11130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' 11230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است