چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت علی تدینزراعت 130
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 230
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 220
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 320
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 220
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 220
عملیات زراعی سینا فلاحزراعت 204
عملیات زراعی عبدالرزاق دانش شهرکی
محمود رضا تدین
علی تدین
سینا فلاح
زراعت 304
عملیات زراعی سینا فلاحزراعت 404
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 220
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 320
پروژه سینا فلاحزراعت 102
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی پرتو روشندل
محمد ربیعی
11120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 2abbd57c-8c60-4e0d-8ca9-04932aaf5f9b' 83e4f68b-57f8-489f-b531-5ac0578b797e' e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 4bea42a5-c1d5-454c-b97f-dbd8d7663530' 11220
آشنایی با کامپیوتر 11120
شیمی عمومی 000f7ce3-b648-4d62-8044-dcefe7031889' 11120
شیمی عمومی 11220
شیمی عمومی 11320
شیمی عمومی 11420
زیست شناسی bf3bbb98-a01e-4778-96ca-491ed20ce584' 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 11120
زیست شناسی 889de2c0-f4b1-4f3d-b377-b9e381d4870a' 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 03e523b3-6371-47f8-951f-eae7d4ae96ce' 11220
زیست شناسی 889de2c0-f4b1-4f3d-b377-b9e381d4870a' 11420
اکولوژی گیاهان زراعی efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 11130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11130
تکنولوژی بذر 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11111
روش تحقیق f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است