چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی پرتو روشندلزراعت 112
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
اکولوژی گیاهان زراعی سینا فلاحزراعت 130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی محمود رضا تدینزراعت 130
تکنولوژی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
روش تحقیق علی تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
دامپروری عمومی نصراله ولیزراعت 121
ژنتیک 11131
اصول اصلاح نباتات 5222cd69-4de5-470b-9290-16c3ef2006cc' 11131
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' 11121
شیمی عمومی 9873a511-ed82-4b50-bca9-37f85fe35103' 11220
زیست شناسی 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 11220
زیست شناسی 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 11320
زیست شناسی 94325a39-e5f0-4bab-85df-eeaf28120742' 4db14471-b8c9-44af-878b-35abb819e7c2' 11120
عملیات زراعی 11304
عملیات زراعی 11404
عملیات زراعی 11204
عملیات زراعی 11104
شیمی عمومی 11120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است