چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
زراعت غلات زراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
عملیات زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 104
عملیات زراعی زراعت 204
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
بیوشیمی عمومی فاطمه یوسفی کوپائیزراعت 120
ژنتیک 11131
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی 5222cd69-4de5-470b-9290-16c3ef2006cc' 11121
شیمی عمومی 3c171cf5-dd45-4a52-9c4f-a13b6253faa5' 11120
اکولوژی گیاهان زراعی efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 11130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11130
تکنولوژی بذر 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11111
روش تحقیق f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11130
اکولوژی چشم اندازها dfe57fb5-cda6-4693-a5f9-a9b607046975' 11120
اکولوژی غذا و تغذیه efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 11120
سازگاری‌های اکولوژیک گیاهان زراعی dfe57fb5-cda6-4693-a5f9-a9b607046975' 11120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است